Promocja wakacyjna na kursy z zakresu badań metalograficznych – IS Gliwice

W odpowiedzi na potrzeby firm przemysłowych działających w Polsce Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa organizuje kursy pt. „Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych.

O powodzeniu badań metalograficznych w dużym stopniu decyduje sposób i jakość przygotowania próbek do tego rodzaju badań. W świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, do wykonywania określonych zadań personel powinien być kwalifikowany – zależnie od wymagań – na podstawie właściwego wykształcenia, przeszkolenia, doświadczenia i/lub wykazanych umiejętności. Dotyczy to głównie personelu zatrudnionego w laboratoriach materiałoznawczych, w działach kontroli jakości i wszędzie tam, gdzie są prowadzone badania metalograficzne różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych.

Szkolenie jest prowadzone w ramach dwóch modułów, tj. Basic Level – Moduł Podstawowy – Preparatyka próbek do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz Moduł Standard Level – Moduł Inspekcyjny.

Moduł podstawowy (BL) jest przeznaczony dla operatorów, tzn. osób przygotowujących próbki do badań metalograficznych makro- i/lub mikroskopowych, ale nie przeprowadzających oceny wyników tych badań. Głównym celem szkolenia w tym module jest zapoznanie kursantów z praktycznymi sposobami przygotowania i wykonania próbek (zgładów) do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych połączeń spajanych. Główny nacisk szkolenia jest położony na ćwiczenia praktyczne w zakresie samodzielnego przygotowania próbek do badań metalograficznych. Zajęcia praktyczne są prowadzone w laboratorium Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Spawalnictwa, które jest w pełni wyposażone zarówno w specjalistyczne urządzenia, jak i materiały do preparatyki zgładów metalograficznych.

Z kolei moduł standardowy (SL), czyli moduł inspekcyjny, jest przeznaczony dla osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się przede wszystkim oceną jakości połączeń spajanych (inżynierowie spawalnicy, inspektorzy konstrukcji spawanych, pracownicy działów kontroli jakości itp.). Zasadniczym celem szkolenia w module SL jest zapoznanie kursantów z aktualnymi normami dotyczącymi kryteriów oceny jakości połączeń spawanych, zgrzewanych i lutowanych oraz uzyskanie przez kursantów podstawowych umiejętności związanych z oceną jakości tych połączeń w oparciu o wyniki badań metalograficznych (głównie makroskopowych). Główny nacisk szkolenia jest położony na zapoznanie kursantów z szeregiem norm typu PN-EN ISO, dotyczących klasyfikacji niezgodności spawalniczych oraz oceny jakości złączy spajanych (stalowych spawanych łukowo i laserem, spawanych z aluminium i jego stopów, zgrzewanych, lutowanych na twardo, spawanych i zgrzewanych z termoplastycznych tworzyw sztucznych). Ponadto uczestnicy szkolenia mają możliwość ćwiczeń w zakresie samodzielnej identyfikacji niezgodności spawalniczych w próbkach makroskopowych złączy spajanych oraz samodzielnej identyfikacji mikrostruktur (w oparciu o mikroskopię świetlną).

Kurs prowadzony jest w oparciu o dokument Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) nr EWF-627-07 pt. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. Personnel with the responsibility for Macroscopic and Microscopic Metallographic Examination of Structural Materials and their Joints Prepared / Produced by Welding and Allied Technique.” Wykłady oraz pokazy i ćwiczenia są prowadzone przez pracowników naukowych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Spawalnictwa.

W obu modułach kurs kończy się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej (seria pytań wraz z odpowiedziami do wyboru) oraz egzaminem praktycznym, który w module podstawowym polega na samodzielnym przygotowaniu przez kursanta losowo wybranej próbki do badań makroskopowych lub mikroskopowych pobranej ze złącza spawanego. Natomiast egzamin praktyczny w module standardowym jest dwuetapowy, gdzie pierwszy etap obejmuje samodzielną identyfikację rodzaju mikrostruktury w różnych obszarach złącza spawanego na losowo wybranych trzech fotografiach, a drugi etap polega na samodzielnym sporządzeniu przez kursanta protokołu badań makroskopowych złącza spawanego wraz z oceną poziomu jakości losowo wybranego fragmentu złącza spawanego.

Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ośrodek Certyfikacji w Instytucie Spawalnictwa, który jest Autoryzowaną Organizacją Krajową (ANB – Authorised National Body) zrzeszoną w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (MIS).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa

Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych

dr hab. inż. Mirosław Łomozik

tel.: 32 33 58 328

e-mail: miroslaw.lomozik@is.gliwice.pl

 

Przy zapisach na szkolenie dokonywanych w okresie wakacyjnym (do 18.09.2019 r.) oferujemy rabat 10% ceny kursu.

Formularze zgłoszenia i informacje o terminach znajdziesz klikając TUTAJ