Awarie Budowlane 2013 – Budownictwo Ogólne

Spis referatów:

Adamczyk Katarzyna, Brol Janusz, Malczyk Andrzej

Wady podparcia drewnianej konstrukcji dachu w zabytkowym kościele

Errors in support of timber roof structure in historic church

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano stan przedawaryjny konstrukcji dachu oraz gzymsów zabytkowego kościoła w Wodzisławiu Śląskim pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Wskutek działania niekorzystnych oddziaływań oraz niedoszacowania przekrojów wystąpiły nadmierne poziome przemieszczenia murłat konstrukcji dachu. Odkształcenia te spowodowały uszkodzenia gzymsów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nadmiernie ugiętych murłat. W referacie przedstawiono analizę możliwych przyczyn uszkodzenia oraz sposób naprawy.

Przeczytaj: cały referatFic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta

Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną

Prefabricated residential buildings with integrated aac panel walls problems of operation phase

Streszczenie:

Coraz częstsze problemy techniczne i eksploatacyjne budynków z wielkiej płyty w osiedlach mieszkaniowych wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań i skomplikowanych napraw zapewniających ich bezpieczną eksploatację. W referacie przedstawiono analizę powstawania różnych płyt osłonowych scalonych GWO w budynkach wielkopłytowych na przykładzie obiektów miasta Lublin. Omówiono przeprowadzoną diagnostykę płyt, analizę wyników badań laboratoryjnych oraz określono ich przydatność do dalszej eksploatacji. W analizowanych przypadkach zaproponowano wzmocnienie płyt za pomocą stalowych ściągów z powodu braku możliwości wymiany uszkodzonych elementów budynku.

Przeczytaj: cały referatMarta Kałuża, Jacek Hulimka, Jan Kubica

Stan awaryjny wieży ceglanej w stuletnim budynku uniwersyteckim

The state of failure of brick tower in century old university building

Streszczenie:

Lokalne uszkodzenie zakotwienia ściągu zwróciło uwagę Użytkownika stuletniego budynku dydaktycznego na stan wbudowanej w obiekt siedmiokondygnacyjnej wieży. Szczegółowe oględziny wykazały zaawansowane uszkodzenia warstwy elewacyjnej, zagrażające spadaniem kształtek ceramicznych. Ponadto, w jednej ze ścian stwierdzono silną destrukcję nośnej warstwy ściany. Spinające wieżę ściągi stalowe były silnie skorodowane, a część płyt kotwiących (oporowych) była luźna. W opisanej sytuacji wykonano doraźne zabezpieczenia, a następnie zaprojektowano i przeprowadzono kompleksowy remont obiektu. Opisane uszkodzenia obiektu spowodowane były nie tylko czynnikami atmosferycznymi, ale niestety także nieudolnie prowadzonymi w przeszłości naprawami.

Przeczytaj: cały referatKubica Jan, Kałuża Marta

O pewnych problemach z ponad stuletnią drewnianą więźbą dachową nad widownią teatru muzycznego

About some problems with over 100 years old timber roof structure above music theatre audience

Streszczenie:

W referacie przedstawiono historię ponad stuletniej drewnianej konstrukcji dachowej jednego ze znanych muzycznych obiektów Śląska. Dach ten stanowi przekrycie głównej widowni i od prawie 15 lat był eksploatowany, pomimo kategorycznych zaleceń rozbiórki, bez przeglądów czy kompleksowej kontroli stanu technicznego. Na początku 2012 r. Zarządca obiektu zauważył na widowni fragmenty tynku spadającego z sufitu. Sytuacja ta zaniepokoiła właścicieli budynku, którzy w trybie natychmiastowym zlecieli wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachowej wraz z oceną możliwości dalszego jej użytkowania. Przeprowadzony wieloetapowy przegląd ujawnił szereg wad I uszkodzeń elementów nośnych konstrukcji, które z uwagi na swój stan, w dowolnym momencie, mogą ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu. W chwili obecnej najbardziej newralgiczne miejsca w konstrukcji są pod ścisłą kontrolą, a obiekt dopuszczony został warunkowo, po wykonaniu wszystkich zaleconych wzmocnień i napraw, do czasowego użytkowania (do sierpnia 2013 r.).

Przeczytaj: cały referatMajewski Tomasz, Niedostatkiewicz Maciej

Awaria stropu wielorodzinnego budynku mieszkalnego jako następstwo samowoli budowlanej

The breakdown of the floor of the multi-occupied residential building as the result of the land use violation

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis usterek stropu, które powstały jako następstwo jego samowolnej przebudowy przeprowadzonej bez dokumentacji remontowej oraz z pominięciem zasad wiedzy technicznej. Strop pierwotnie pełniący funkcje stropodachu został przebudowany w zakresie zmiany jego konstrukcji oraz warstw wykończeniowych, a uzyskana powierzchnia była użytkowana jako taras widokowy. W pracy przedstawiono propozycję naprawy polegającej na przywróceniu pierwotnej funkcji stropodachu.

Przeczytaj: cały referatMatysek Piotr, Witkowski Michał

Badania wytrzymałości i odkształcalności XIX wiecznych murów ceglanych

A study on the strength and deformability of XIX century brick masonry

Streszczenie:

W artykule przedstawiono badania cegieł, zapraw i fragmentów murów pobranych z konstrukcji budynku wzniesionego pod koniec XIX wieku na terenie koszar arcyksięcia Rudolfa w Krakowie. Badania obejmowały określenie wytrzymałości materiałów murowych, pomiary I dokumentację geometrii struktury murów (grubość i regularność spoin, imperfekcje), określenie wytrzymałości i odkształcalności murów przy ściskaniu. Badania wytrzymałości i odkształcalności murów prowadzono na filarkach ceglanych wyciętych z konstrukcji ścian zewnętrznych. Rezultaty badań własnych odniesiono do wyników prezentowanych w literaturze przedmiotu. W artykule dyskutowany jest również problem możliwości i sposobu wykorzystania wzorów normowych przy szacowaniu wytrzymałości na ściskanie murów ceglanych w budynkach istniejących.

Przeczytaj: cały referatNoakowski Piotr

Nośność stropów 100-letniego budynku sądowego

Baering capacity of the floors of a 100 years old courthouse

Streszczenie:

Artykuł omawia główną część przebudowy zabytkowego budynku sądowego na zespół luksusowych apartamentów miejskich. Nowe przeznaczenie stuletnich stropów tego budynku wymaga szeregu badań dotyczących nowego podziału pomieszczeń, wyposażenia w nowoczesną technikę jak i zabezpieczenia niezakłóconej użytkowalności. Ponieważ potrzebne na to nakłady są funkcją stanu technicznego i nośności stropów, firma Exponent otrzymała zlecenie sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy.

Przeczytaj: cały referatNowak Tomasz, Raszczuk Krzysztof, Jasieńko Jerzy

Analiza wad projektowych i wykonawczych konstrukcji hali sportowej z drewna klejonego warstwowo

Design and erection faults analysis of sport halls glulam structure

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki analiz, niewłaściwie zaprojektowanej i wykonanej, konstrukcji z drewna klejonego warstwowo hali sportowej. Skutkiem popełnionych błędów są spękania w każdym z węzłów konstrukcji drewnianej a w konsekwencji wyłączenie jej z eksploatacji od 2006 roku. Przeprowadzone i opisane prace badawcze wskazują na niewłaściwie zaprojektowane połączenia oraz nieprawidłowe składowanie i montaż elementów drewnianych.

Przeczytaj: cały referatPieniążek Jerzy

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej budynku mieszkalnego jednorodzinnego podczas jego nadbudowy i rozbudowy

Analysis of causes of single family building crash during superstructure and enlargement

Streszczenie:

W referacie opisano katastrofę budowlaną budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Stasim Lesie pod Warszawą. Do katastrofy doszło podczas nadbudowy i rozbudowy budynku. Przeanalizowano i ustalono przyczyny katastrofy oraz podano zalecenia techniczne.

Przeczytaj: cały referatPrzybysz Paweł, Szulborski Kazimierz

Stan awaryjny ścian podporowych trybun kortów tenisowych

Failure of Walls which support tennis court stands

Streszczenie:

W referacie przedstawiono wpływ wadliwego rozpoznania konstrukcji ścian podporowych trybun kortów tenisowych na zakres i sposób modernizacji. Ukazano również wagę prawidłowego kształtowania dylatacji. Podano również sposób naprawy i wprowadzenia podkładów ślizgowych dla zapewnienia wzajemnej niezależnej pracy elementów budynku pod wpływem obciążeń termicznych.

Przeczytaj: cały referat