Awarie Budowlane 2013 – Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

Spis referatów:

Andrzej Borowy, Zofia Laskowska, Bogdan Wróblewski

Ocena odporności ogniowej nietypowych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych

Estimation of fire resistance of nontypical structural building elements

Streszczenie:

W artykule omówiono przykłady oceny odporności ogniowej nietypowych elementów budowlanych, takich jak ściany zewnętrzne o nieregularnym kształcie i płaszczyźnie oraz ściana zewnętrzna i dach w kształcie łuku w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych.

Przeczytaj: cały referatTadeusz Chmielewski, Henryk Nowak, Krystian Walkowiak

Trąba powietrzna z dnia 15 sierpnia 2008 r., wyniki badań uszkodzeń budynków i prędkości wiatru

Tornado in Poland of august 15, 2008; results of post disaster investigation

Streszczenie:

Trąba powietrzna, która wystąpiła w dniu 15 sierpnia 2008 r. na terenie trzech województw: opolskiego, śląskiego i łódzkiego spowodowała zniszczenia 1624 budynków i około 900 ha lasów. Po tym zdarzeniu dokonano przeglądu zniszczeń infrastruktury budowlanej w poszczególnych województwach, co całościowo jest przedstawione w niniejszym artykule. Następnie oszacowano prędkość porywów wiatru trąby powietrznej dwoma sposobami. Podano także ogólne zasady projektowania i wykonawstwa niskich budynków w celu zmniejszenia skutków oddziaływania wiatrów o dużych prędkościach.

Przeczytaj: cały referatJanusz Kawecki, Krzysztof Stypuła

Jeszcze raz o błędach w diagnozach dotyczących oceny wpływów dynamicznych na budynki oraz ludzi w budynkach

Once again about faults in diagnosis concerning evaluation of dynamic influences on buildings and on people in buildings

Streszczenie:

W [1, 2] przed kilku laty opisano najważniejsze z błędów popełnianych przez różne zespoły zajmujące się oceną wpływu drgań na budynki przy okazji wykonywania pomiarów oraz diagnoz dynamicznych. Okazuje się, że tamte opracowania nie posłużyły do wyeliminowania owych błędów. Stało się wręcz przeciwnie. Wzrastające zapotrzebowanie na tego rodzaju pomiary i diagnozy spowodowało wzrost liczby zespołów podejmujących się tego typu prac, które nie tylko nie są przygotowane do wykonywania takich prac, ale uczestniczą w powielaniu starych i wytwarzaniu nowych opracowań obarczonych błędami. Dlatego konieczne staje się podjęcie tego tematu jeszcze raz na konferencji Awarie Budowlane, tym bardziej, że jak wykazaliśmy w [3], błędne wyniki pomiarów dynamicznych i diagnoz opracowanych na ich podstawie mogą przyczyniać się do wystąpienia stanów przedawaryjnych i awarii budynków.

Przeczytaj: cały referatPiotr Konderla, Ryszard Kutyłowski, Kazimierz Stefanek

Koncepcja wzmocnienia konstrukcji chłodni kominowej materiałem kompozytowym z matrycą cementową

Concept of the cooling tower strengthening using composite material with the cement mortar matrix

Streszczenie:

W pracy przedstawiono koncepcję wzmocnienia chłodni kominowej przy użyciu materiałów kompozytowych na matrycy cementowej. Przedstawiono zalety tego rozwiązania w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Przykładowo w pracy analizowano koncepcję wzmocnienia rzeczywistej chłodni kominowej w kontekście jej bezpiecznego użytkowania. Numeryczne obliczenia wykonano dla materiału kompozytowego na matrycy cementowej z włóknami PBO, a ponadto wskazano na pewne problemy projektowe i technologiczne jakie pojawiają się przy wzmacnianiu chłodni zaproponowanymi materiałami.

Przeczytaj: cały referatLesław Niewiadomski, Szymon Swierczyna, Walter Wuwer

Stan przedawaryjny wysokiego ekranu akustycznego

Imminent failure condition of the high noise barrier

Streszczenie:

W referacie opisano przyczyny stanu przedawaryjnego wysokiego ekranu akustycznego, polegającego na wysuwaniu się i wypadaniu paneli z części pochyłej ekranu. Przyczyną zagrożenia konstrukcji był brak zapewnienia stateczności ogólnej słupom wspornikowym o wysokości 8,5 m oraz stateczności globalnej całej budowli o łącznej długości 920 m. Opisano konstrukcję i jej stan techniczny, przedstawiono wnioski z wykonanej analizy oraz podano sposób naprawy obiektu.

Przeczytaj: cały referatPiotr Olaszek, Artur Sakowski, Paweł Nurek

Badania pod ekstremalnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi konstrukcji schodów na stadionie

Research on stadium entrance stairs under extreme static and dynamic loads

Streszczenie:

Stadiony, zwłaszcza piłkarskie, są miejscem gdzie mogą wystąpić znaczne zarówno statyczne i dynamiczne obciążenia. Schody prowadzące na stadion są szczególnie narażone na duże zagęszczenia tłumu. Tłum ludzi może generować znaczne obciążenia dynamiczne, zwłaszcza, gdy wykonuje rytmiczne skoki. Podczas budowy dużego stadionu piłkarskiego (ponad 50 tysięcy widzów), wystąpiły wątpliwości dotyczące pracy zewnętrznych schodów prowadzących do wyższych części widowni. Przedstawiono przebieg i wyniki próbnego obciążenia schodów po ich wzmocnieniu. W referacie przedstawiono jak ważne jest sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji stadionu na obciążenia dynamiczne.

Przeczytaj: cały referatStefan Pradelok, Adam Rudzik, Grzegorz Poprawa

Analiza teoretyczna wpływu postępującego pękania na zmianę częstotliwości drgań własnych kratowego mostu kolejowego

Theoretical analysis progressive cracking impact on natural frequency of truss railway bridge

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę teoretyczną wpływu postępującego pękania przęsła kratowego mostu kolejowego na zmianę jego częstotliwości drgań własnych. Omówiono budowę modelu obliczeniowego umożliwiającego generowanie w nim uszkodzenia, którym jest postępujące pęknięcie pasa dolnego kratownicy. Następnie przedstawiono wyniki analizy modalnej wybranych etapów uszkodzenia. Podstawą opracowania jest istniejący obiekt, w którym powstało uszkodzenie analogiczne do analizowanego teoretycznie. W rozważaniach teoretycznych zwiększono jednakże zakres analizy modelując uszkodzenie postępujące, aż do pełnego przecięcia (pęknięcia) pasa dolnego.

Przeczytaj: cały referatRyszard Walentyński, Jerzy Pilśniak, Robert Cybulski

Pożar samonośnej hali łukowej wykonanej w systemie ABM

Fire of self supported arch building made in ABM system

Streszczenie:

Referat przedstawia zwięźle technologię ABM 120, wykorzystywaną do budowy samonośnych, stalowych hal łukowych składających się z paneli giętych na zimno. Przykładem takiej hali jest hala magazynowa w Siemianowicach Śląskich, która uległa pożarowi pod koniec kwietnia 2012 roku. W referacie przedstawiono pokrótce przebieg pożaru hali wraz z zwięzłym omówieniem formy zniszczenia. Autorzy, korzystając z bardzo ogólnych danych dotyczących przebiegu pożaru, podjęli próbę symulacji numerycznej zdarzenia. Z uwagi na niepewność danych symulacje te wykonano w kilku scenariuszach.

Przeczytaj: cały referatKrzysztof Wilde, Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Magdalena Rucka

Diagnostyka i monitoring nowego przekrycia Opery Leśnej w Sopocie

Diagnostics and monitoring of new textile roof of the Forest Opera in Sopot

Streszczenie:

W artykule przedstawiono badania stanu wytężenia membrany nowego przekrycia Opery Leśnej w Sopocie. Diagnostykę membrany wykonano w celu sprawdzenia stanu wytężenia paneli z tkanin technicznych. Obliczenia rzeczywistych sił naciągu tkaniny w kierunku wątku i osnowy wykonano poprzez iteracyjne rozwiązanie problemu odwrotnego bazującego na modelu MES paneli i pomiarach deformacji membrany wykonanej przy pomocy laserów skanujących. W diagnostyce przekrycia Opery wykorzystano system monitoringu konstrukcji zainstalowany na obiekcie w celu wspierania procedur utrzymania obiektu.

Przeczytaj: cały referatKrzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski

Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kib

Excessive oscilations of tribune structure in Zielona Gora under synchronized crowd-induced excitation

Streszczenie:

W artykule przedstawiono badania i naprawy trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze narażonej na nadmierne drgania podczas synchronicznego tańca kibiców zwanego „Labado”. W trakcie prac wykonano dwa etapy wzmocnień: za pomocą dodatkowych słupków (zalecenie zespołu z Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz wzmocnienie dodatkowymi stężeniami całej konstrukcji zadaszenia trybuny. W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych in situ dla dwóch etapów wzmacniania konstrukcji oraz symulacje numeryczne sprawdzające efektywności przestrzennego wzmocnienia zadaszenia trybuny.

Przeczytaj: cały referat