Awarie Budowlane 2013 – Geotechnika

Spis referatów:

Robert Czyż, Piotr Wojciechowski

Zabezpieczenie konstrukcji fundamentu słupa 400 kV przed katastrofą spowodowaną meandrowaniem rzeki Dunajec

Protection of the foundation 400 kV ohl tower from catastrophy caused by river Dunajec meandring

Streszczenie:

Tematem referatu jest omówienie zabezpieczenia konstrukcji fundamentu słupa linii 400 kV przed potencjalną katastrofą spowodowaną nagłą zmianą kierunku biegu przez rzekę Dunajec. W wyniku powodzi która miała miejsce późną wiosną 2010 roku, rzeka Dunajec wymeandrowała w kierunku istniejącego słupa o kilkadziesiąt metrów (ok. 80-90) zmieniając swoje koryto. W odległości 8-10 m od stanowiska słupa znalazła się wysoka na 6 m stale podmywana przez rzekę skarpa. Potencjalne rozmycie fundamentów przez Dunajec spowodowałoby katastrofę linii 400 kV na odcinku 1690 m. Tematem projektu, który został następnie zrealizowany było: szybkie, bezpiecznie i relatywnie tanie zabezpieczenie linii przed potencjalną katastrofą.

Przeczytaj: cały referatPiotr Dybeł, Daniel Wałach

Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia

The Effect of settlement ventilation duct on technical condition of the shaft top building

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wpływu dodatkowego oddziaływania wywołanego przemieszczeniem się części lunety wentylacyjnej na elementy konstrukcyjne budynku nadszybia. Powstałe zjawisko ze względu na swój niekontrolowany i nieprzewidywalny charakter mogło skutkować znaczącym ograniczeniem użytkowania analizowanego obiektu. Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić aktualny stan wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych oraz określić zasady dalszej eksploatacji budynku.

Przeczytaj: cały referatTomasz Godlewski, Stanisław Łukasik, Łukasz Kaczyński, Konrad Chada, Witold Bogusz

Geotechniczne uwarunkowania awarii konstrukcji nabrzeża rzecznego

Geotechnical conditions of river embankment construction failure

Streszczenie:

Artykuł dotyczy awarii powstałej na skutek procesów geodynamicznych i deformacji filtracyjnych zachodzących w nabrzeżu rzeki nizinnej. Przedstawiono w nim przyczyny powstania uszkodzeń fragmentu konstrukcji prawego nabrzeża Wisły w Toruniu, polegającego na wychyleniu brusów oraz zdeformowaniu powierzchni skarp i tarasów stanowiących jej zabezpieczenie. Przyczyną powstania zsuwu gruntu był długotrwale utrzymujący się niski stan rzeki oraz zły stan nasypów stanowiących bezpośrednie podłoże konstrukcji. W konsekwencji procesów sufozyjnych doszło do lokalnego rozluźnienia podłoża i miejscowej utraty stateczności skarpy.

Przeczytaj: cały referatGrzegorz Horodecki, Eugeniusz Dembicki

Stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA

Pre-Failure stage of deep excavation protected by CFA piles

Streszczenie:

W artykule przedstawiono stan przedawaryjny wykopu głębokiego w obudowie z pali CFA. Omówiono warunki geotechniczne podłoża oraz rozwiązania projektowe. Przeprowadzono analizę dwóch wersji projektów konstrukcyjnych oraz fazę wykonawstwa z wskazaniem na liczne błędy. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze. Omówiono problemy i błędy projektowe na etapie działań naprawczych. Wskazano przyczyny wystąpienia stanu przedawaryjnego.

Przeczytaj: cały referatJacek Kawalec

Analiza wpływu warunków geotechnicznych oraz decyzji projektowych na awaryjny stan skarpy wykopu autostrady

Analysis of impact from geotechnical condition and design stage decisions on failure condition of motorway slope cut

Streszczenie:

Na krótkim odcinku autostrady A4 w rejonie Gliwic po obu stronach drogi powstało kilkanaście osuwisk skarp. Referat omawia warunki geotechniczne w rejonie osuwiska oraz przyczyny jakie doprowadziły do uszkodzenia skarp. Omówiony jest, zastosowany z powodzeniem, sposób naprawy osuwiska bez konieczności wywozu obsuniętego gruntu przy wykorzystaniu georusztów. Zwrócona jest uwaga na korzyści płynące ze współpracy projektantów dowolnych obiektów ze specjalistami z zakresu geotechniki. Podany jest akt prawny zalecany do powszechnego stosowania we wszystkich przypadkach projektowania obiektu inżynierskiego współpracującego z podłożem gruntowym

Przeczytaj: cały referatMarian Kawulok, Leszek Chomacki, Beata Parkasiewicz, Leszek Słowik

Wyburzenie 25 budynków mieszkalnych spowodowane intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej

Demolition of 25 flat buildings caused by intensive mining deformations of the ground

Streszczenie:

Referat dotyczy dużej awarii wielosegmentowych budynków mieszkalnych spowodowanej intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej. Ze względu na bardzo silny i rozległy zasięg uszkodzeń konstrukcyjnych, który wystąpił w krótkim czasie, podjęto decyzję o wykwaterowaniu, a ostatecznie o wyburzeniu 25 budynków. Przedstawiono najistotniejsze okoliczności geologiczno-górnicze i budowlane tej awarii oraz analizę obliczeniową przyczyn jej zaistnienia.

Przeczytaj: cały referatEugeniusz Koda

Zastosowanie analizy wstecznej osuwisk do oceny parametrów geotechnicznych odpadów

The use of back-analysis for the determination of waste geotechnical parameters

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę parametrów geotechnicznych przeprowadzoną dla potrzeb rekultywacji wysokich składowisk. Badania parametrów wytrzymałościowych odpadów obejmowały: nasypy doświadczalne, sondowania statyczne WST i CPT, próbne obciążenia płytami MON oraz analizy wsteczne wybranych skarp (skarpy stateczne o dużym nachyleniu, skarpy z pęknięciami, skarpy z osuwiskami). Obliczenia stateczności składowisk, zarówno dla potrzeb analizy wstecznej jak I obliczeń projektowych, przeprowadzono z zastosowaniem klasycznej metody Bishopa stosowanej w geotechnice (program GEO-SLOPE) oraz metody elementów skończonych (program Z-SOIL). Omówiono też projektowane zabiegi techniczne w celu poprawy warunków stateczności wysokich skarp analizowanych składowisk. Parametry odkształceniowe uzyskiwano na podstawie wieloletnich pomiarów osiadań na składowiskach. Doświadczenia i wyniki obserwacji zostały wykorzystywane są do rekultywacji innych składowisk.

Przeczytaj: cały referatMaciej Kordian Kumor, Zbigniew Młynarek

Wpływ jakości rozpoznania geotechnicznego podłoża na wykonanie robót palowych dla podpór mostu

The effect of quality of geotechnical subsoil identification on the execution of pile structures for bridge supports

Streszczenie:

Podpory wiaduktów drogowych lub mostów w dominującej liczbie przypadków posadawiane są na ruszcie palowym. Podstawę dla przygotowania projektu posadowienia podpór mostu w takich warunkach powinna stanowić wysokiej jakości dokumentacja geotechniczna. Wprawdzie tego typu kryterium sformułowane jest w Eurokodzie 7: PN-EN 1997 część 1 i 2, jednak możliwości wykonywania w Polsce dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub dokumentacji geotechnicznej powodują często mało precyzyjną i niejednoznaczną ocenę budowy podłoża, prowadząc do awarii budowlanej. Tego typu przypadek stanowi temat niniejszego artykułu. W analizie przyczyn awarii omówiono wpływ czynnika percepcji, specyfikę właściwości gruntów podłoża i występowanie w podłożu napiętych poziomów wody gruntowej, gruntów organicznych, węgla brunatnego oraz ekspansywnych iłów, na awarię zabezpieczającej ścianki szczelnej, która została wykonana w sąsiedztwie pali.

Przeczytaj: cały referatMarian Łupieżowiec, Stefan Pradelok

Analiza rozchodzenia się wstrząsów powstałych od wbijania pali – badania polowe i symulacja numeryczna

Analysis of impacts propagation caused by driving the piles – fields test and numerical analysis

Streszczenie:

W artykule przedstawiono model do analizy numerycznej zagadnienia rozchodzenia się drgań spowodowanych impulsem powstałym przy wbijaniu pali prefabrykowanych. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych. Symulacje wykonano przy użyciu modelu liniowo-sprężystego z tłumieniem wg Rayleigha. Przyjęte do obliczeń wartości modułów odkształcenia dla poszczególnych gruntów zalegających w podłożu odpowiadały małym odkształceniom (rzędu 10-4), które towarzyszą propagacji drgań. Ponadto w analizie wykorzystano elementy nieskończone, które symulowały pochłanianie energii na brzegach modelu. Impuls powodujący powstawanie drgań powodowany był przez zadanie prędkości początkowej elementom modelującym spadający młot. Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami pomiarów polowych z wykorzystaniem akcelerometrów. Uzyskano dobrą zgodność zależności amplitud przyspieszeń w kierunku rozchodzenia się drgań w zależności od odległości od miejsca wbijania.

Przeczytaj: cały referatMaciej Maślakowski, Grzegorz Bartnik, Mirosław Bukowski

Awaria silosu zbożowego

Failure of steel grain silos

Streszczenie:

Silos zbożowy – stalowy posadowiony na fundamencie żelbetowym – pierścieniowym przy pierwszym zasypie uległ nadmiernemu przechyleniu. Awaria wystąpiła w jednym z czterech silosów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie komory technologicznej. Komorę technologiczną wykonano wcześniej z uwagi, że jest posadowiona 2,5 m głębiej w stosunku do silosu. Badania kontrolne podłoża gruntowego oraz obliczenia potwierdziły, że przyczyną nadmiernego przechylenia silosu było częściowe jego posadowienie na nasypie gliniastym wykonanym w rozkopie pod komorę technologiczną.

Przeczytaj: cały referatZygmunt Meyer, Mariusz Kowalów

Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia

The prognosis of building settlement due to changes of foundation

Streszczenie:

Przedmiotem opracowania jest analiza zmiany osiadania budynku wielkopowierzchniowego posadowionego na płycie fundamentowej w związku ze zmianą sposobu posadowienia – rezygnacji z posadowienia na palach i przyjęciu posadowienia bezpośredniego. Budynek położony jest na Węgrzech w miejscowości Szeged nad rzeką. Projekt posadowienia przewidywał posadowienie na palach z uwagi na przewidywane duże osiadanie (16 cm). Analiza warunków gruntowych oraz analiza współpracy płyty z podłożem w warunkach posadowienia bezpośredniego pozwoliła na prognozę osiadania nie większą niż 3 cm. Po trzech latach obiekt osiadł o 18 mm. W pracy przedstawiono sposób obliczenia osiadania w tych warunkach.

Przeczytaj: cały referatTeresa Paczkowska

Niewłaściwe rozpoznanie podłoża przyczyną awarii obiektów budowlanych

Improper diagnostic of the subsoil as a cause of the structural failure

Streszczenie:

Realizacja inwestycji pożytku publicznego zwykle stawia inwestora w uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy pozycji, bowiem treść umowy, decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekt, finansowane jak też odbiory są skupione po tej samej stronie. Taka pozycja inwestora może prowadzić w procesie przygotowania inwestycji do pewnych skrótów, uproszczeń a czasami braku dochowania należytej staranności. Spotkać można przykłady na to, że taka pozycja inwestora niekiedy prowadzi do naruszeń przepisów obowiązującego prawa ze szkodą nie tylko dla wykonawców, lecz także dla trwałości i bezpieczeństwa samej inwestycji. Poniżej przedstawiono przykład, w którym odpowiedzialność za zaniedbania w procesie przygotowania inwestycji, a także błędy w projekcie przygotowanym przez inwestora próbuje się przerzucić na wykonawcę. Ten ostatni bojąc się utraty zleceniodawcy innych zadań godzi się ponosić odpowiedzialność za nie swoje błędy, gdyż alternatywą pozostaje jedynie karkołomna, kosztowna i rozciągnięta w czasie droga dochodzenia prawdy przed sądami.

Przeczytaj: cały referatZbigniew Pająk, Zygmunt Bartoszek

Awaria budynku mieszkalnego wywołana utratą stateczności ścianki szczelnej

Failure of apartment building caused by the loss of the stability of sheet piling

Streszczenie:

Podczas budowy handlowego obiektu doszło do uszkodzeń konstrukcji istniejącego mieszkalnego budynku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie nowej inwestycji. W referacie opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia mieszkalnego budynku, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające, przeanalizowano przyczyny awarii, oraz przedstawiono sposób naprawy uszkodzeń.

Przeczytaj: cały referatBogdan Podolski, Czesław Rybak, Michał Podolski, Jarosław Rybak

Groźna awaria budynku w związku z robotami fundamentowymi w sąsiedztwie

Dangerous breakdown of the building caused by foundation work in the neighborhood

Streszczenie:

W referacie przedstawiono przypadek groźnej awarii budynku z początku XX wieku spowodowanej robotami fundamentowymi na sąsiedniej parceli. Do tej sytuacji przyczyniły się niepełne rozpoznanie geotechniczne oraz nieadekwatna do istniejących warunków technologia robót palowych. Usunięcie bezpośrednich zagrożeń wymagało zarówno działań doraźnych, jak również kosztownych wzmocnień fundamentów istniejącego budynku. Ta kolejna, poważna awaria zwraca uwagę na konieczność uściślenia procedur dotyczących przygotowania i realizacji robót budowlanych w warunkach gęstej, śródmiejskiej zabudowy.

Przeczytaj: cały referatJerzy Sendkowski, Anna Tkaczyk, Łukasz Tkaczyk

Katastrofa budowlana podziemnego zbiornika retencyjnego

Failure of underground storage reservoir

Streszczenie:

W pracy opisano katastrofę budowlaną podziemnego zbiornika retencyjnego w okresie eksploatacji. Katastrofa powstała po całkowitym opróżnieniu zbiornika, pod niekorzystnym obciążeniem i wysokim poziomem wód gruntowych. Po przeprowadzonych badaniach materiałowych, obliczaniach i analizie zebranych materiałów ustalono, że przyczyną powstania katastrofy była utrata stateczności kompozytowego płaszcza podziemnego zbiornika, obarczonego istotnymi imperfekcjami, materiałowymi i geometrycznymi. Niska wartość obciążenia krytycznego płaszcza zdeterminowana była błędami wykonawczymi zbiornika na etapie wytwórczym. Odstępstwo od procedur techno-logicznych spowodowało wykonanie zbiorników z wadami (delaminacja). Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania wytycznych projektowania zbiorników podziemnych z uwzględnieniem losowości warunków posadowienia, losowości cech materiałowych zbiorników wykonanych z materiałów kompozytowych.

Przeczytaj: cały referatKrzysztof Sternik, Krzysztof Gromysz

Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku

Underpinning as a way for stabilization of a deflected building

Streszczenie:

Kamienica w Bytomiu przechyliła się w wyniku posadowienia na niejednorodnym ściśliwym podłożu. Nośność słabego podłoża przekroczona została kilkukrotnie. Aby ustabilizować budynek I zabezpieczyć go przed dalszymi wychyleniami zaproponowano podbicie fundamentów kolumnami jet-grouting i mikropalami wciskanymi i wierconymi.

Przeczytaj: cały referatKazimierz Szulborski, Anna Majewska

Awaria murów oporowych okalających działkę budynku zabytkowej faktorii angielskiej w Kazimierzu Dolnym

Damage of retaining walls Surrounding the site of the monument english trading post at Kazimierz Dolny

Streszczenie:

Kazimierz Dolny, położony na skarpie wiślanej, stanowi cenny dorobek naszego dziedzictwa kulturowego. Naturalne skarpy kazimierzowskie, zbudowane z opok kredowych i ich zwietrzelin, porośnięte roślinnością, znajdują się w stanie chwiejnej równowagi i przy braku ingerencji (podkopywania) nie wykazują zagrożenia. Jednak w przypadku budowy (rozbudowy) budynku na skarpie, relacje pomiędzy zabudową a stanem podłoża gruntowego są silnie i w specyficzny sposób powiązane, co ma zasadniczy wpływ na stateczność skarpy oraz zachowanie techniczne zabudowy. Podczas prac modernizacyjnych przy budynku zabytkowej „Faktorii Angielskiej”; nadrzędnym celem była ochrona zabytku. Wykonano zabezpieczenia w postaci połączonego muru oporowego od strony skarpy, który zapewnił bezpieczeństwo użytkowania budynku i zabudowy sąsiedniej, unormowały stateczność wzgórza i stanowią skuteczną ochronę przed awarią budowlaną.

Przeczytaj: cały referatMarek Tarnawski

Awarie budowli posadawianych na iłach

Failures of structures founded in clays

Streszczenie:

Pęcznienie lub skurcz pod wpływem zmian wilgotności, znikoma przepuszczalność oraz możliwość występowania powierzchni nieciągłości to charakterystyczne cechy iłów. Lekceważenie tych cech i dopuszczanie do zmian stosunków wodnych podłoża budowli prowadzi do awarii podczas ich eksploatacji. Nauka wypływająca z analizy omówionych w artykule przykładów ma na celu uniknięcie takich sytuacji w przyszłości.

Przeczytaj: cały referatLesław Zabuski, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski

Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy

Landslide in the embankment by the bridgehead of the narrow-gauge railway in Koronowo near Bydgoszcz

Streszczenie:

Przedmiotem referatu jest omówienie genezy i skutków katastrofalnego osuwiska w nasypie na lewym, zachodnim brzegu rzeki Brdy, przy przyczółku mostu nieczynnej kolei wąskotorowej linii Bydgoszcz-Koronowo. Przedstawiono strukturę i proces rozwoju osuwiska w czasie, omówiono przyczyny utworzenia się i progresji osuwiska, przedstawiono mechanizm zsuwu oraz wyniki analizy stateczności i procesu deformacji.

Przeczytaj: cały referat