Awarie Budowlane 2013 – Konstrukcje Stalowe

Spis referatów:

Antoni Biegus

Pożarowe uszkodzenie i naprawa dachu hali

Fire damages and roof repair

Streszczenie:

Przedstawiono badania nośności stalowej konstrukcji dachu hali uszkodzonej w wyniku pożaru oraz sposób jego naprawy. W trakcie pożaru płatwie i belki główne dachu zostały trwałe zdeformowane, a dachowe płyty warstwowe uległy całkowitemu zniszczeniu. Pożar spowodował bardzo duże straty materialne, gdyż zniszczeniu uległy też urządzenia produkcyjno-technologiczne o dużej wartości. Obiekt został niepoprawnie zaprojektowany zarówno w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej (tj. pożaru) jak i w trwałej sytuacji obliczeniowej.

Przeczytaj: cały referatTomasz Błaszczyński, Arkadiusz Pawlik

Zapobieżenie awarii szybu windowego w jednym z zabytkowych obiektów na terenie centrum sztuki i biznesu „Stary Browar” w Poznaniu

Damage prevetion of lift structure in one of listed buildings in „Old Brewery” center in Poznań

Streszczenie:

Praca dotyczy nieprawidłowego i beztroskiego podejścia do stalowej konstrukcji zewnętrznego szybu windowego. Nie uwzględniając stanu technicznego zabytkowego budynku, do którego zaprojektowano zakotwienie konstrukcji szybu windowego, doprowadzono do stanu przedawaryjnego w tej części obiektu, zarówno dla ściany zewnętrznej zabytkowego budynku, jak i dla samej konstrukcji szybu windowego.

Przeczytaj: cały referatDanuta Dymek, Elżbieta Jastrzębska, Wiesław Kurbiel

Awarie linii elektroenergetycznych wywołane oblodzeniem

Failures of overhead power linescaused by icing

Streszczenie:

Tematem referatu są awarie linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV, które miały miejsce w styczniu 2010 r. na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bezpośrednią przyczyną awarii było nadmierne oblodzenie przewodów prowadzące do przekroczenia dopuszczalnych obciążeń i w konsekwencji do zniszczenia elementów linii. Najczęściej występującym uszkodzeniem było zerwanie przewodów odgromowych prowadzące do kaskadowych awarii linii. Złamanych zostało 9 konstrukcji wsporczych, zniszczeniu uległy wieżyczki odgromowe i poprzeczniki słupów. Występujące w tym rejonie oblodzenie było znacznie większe niż określone w normach. Oszacowany ciężar sadzi stanowił około 2,5 krotność sadzi katastrofalnej wg normy PN-E-05100-1:1998 i około 1,7-krotność wg normy PN-EN-50341-3-22. Linie zostały odbudowane. Docelowo, po przeprowadzonej analizie, zaproponowano zwiększenie wytrzymałości linii poprzez wymianę przewodów odgromowych i wzmocnienie istniejących konstrukcji słupów.

Przeczytaj: cały referatJan Gierczak, Andrzej Kmita, Roman Wróblewski, Piotr Smardz

Katastrofa konstrukcji stalowej w wyniku pożaru w zakładach produkcyjnych w Lubaniu

Collapse of a steel frame structure due to a fire in a production facility in Lubań

Streszczenie:

W lipcu 2012 r. z Zakładach Produkcyjnych wybuchł pożar w wyniku, którego prefabrykowana hala stalowa uległa w ciągu 17 minut zawalaniu. Hala stalowa była zaprojektowana i wykonana z elementów stalowych o przekrojach zaliczanych do klasy 4. Obudowa, tj. dach, płatwie i rygle ścienne, wykonana była z elementów profilowanych na zimno o grubości elementów nieprzekraczających 3 mm. W referacie przeprowadzono analizę katastrofy hali w wyniku pożaru.

Przeczytaj: cały referatJan Gierczak, Rajmund Ignatowicz, Wojciech Lorenc, Sławomir Rowiński

Konstrukcja stalowego dachu spodka dolnego obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce w kontekście oceny stanu przedawaryjnego

Steel structure of the roof in lower saucer of the Śnieżka meteorological observatory in the context of the state of emergency

Streszczenie:

Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdujące się na Śnieżce (1602 m npm.) w Karkonoszach pełni funkcję badawczo-naukową, jak również jest częściowo obiektem turystycznym z zapleczem gastronomicznym. W dniu 16.03.2009 r. jeden z trzech dysków Obserwatorium Meteorologicznego – tzw. dysk górny – uległ awarii [1]. W latach 2010-2011 wykonano prace naprawcze konstrukcji dysku górnego. W kolejnych latach przeprowadzono kontrolę techniczną stanu konstrukcji stalowej, która nie uległa katastrofie.

Przeczytaj: cały referatBronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki

Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowe

Design errors as a cause of emergency of skylightsin industrial building

Streszczenie:

Przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Referat zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie do naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików.

Przeczytaj: cały referatHiroyuki Suzuki, Kazuhiro Nakajima

Experimental study on characteristics of high strength blind bolted joints

Badania doświadczalne cech połączeń wykonanych ze śrub jednostronnych wysokiej wytrzymałości

Streszczenie:

Śruby jednostronne wysokiej wytrzymałości stosowane są w konstrukcjach, do których możliwy jest dostęp tylko z jednej strony. Są one efektywne w przypadku napraw lub wzmacniania przekrojów zamkniętych w istniejących konstrukcjach lub w przypadku mocowania stalowych rur prostokątnych w konstrukcjach nowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych w celu zweryfikowania wytrzymałości zmęczeniowej oraz innych podstawowych charakterystyk połączeń ciernych wykonanych za pomocą śrub jednostronnych. Ustalono, że charakterystyki połączeń ciernych wykonanych za pomocą śrub jednostronnych są nie gorsze niż charakterystyki połączeń konwencjonalnych wykorzystujących śruby wysokiej wytrzymałości.

Przeczytaj: cały referatEugeniusz Hotała

Uszkodzenia konstrukcji obiektów elektrowni wskutek wybuchu pyłów

Structural damage of power station buildings as a result of dust explosion

Streszczenie:

Przedstawiono przebieg i skutki wybuchu pyłów w budynkach jednej z elektrowni węglowych, w której razem z węglem spalano również biomasę. Zapłon i wybuch pyłu w jednym z budynków rozprzestrzenił się na dużą liczbę innych budynków, wywołując w nich lokalne pożary i poważne uszkodzenia konstrukcji. Wskazano na poważne zagrożenia uszkodzenia stalowych konstrukcji obiektów już w początkowej fazie rozwoju pożaru.

Przeczytaj: cały referatPaweł A. Król, Stanisław Wierzbicki, Wojciech Żółtowski

O przyczynach zerwania krzyżulców przypodporowych dźwigarów dachowych i koncepcji ich naprawy

On the reasons of the sudden break of supporting diagonals in roof girders and the concept how to repair them

Streszczenie:

W referacie opisano analizę przyczyn awarii krzyżulców przypodporowych w dwóch dźwigarach dachowych, do jakiej doszło w lutym 2010 roku, w kilka dni po intensywnych opadach mokrego śniegu. Na zakończenie sformułowano wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedstawiono koncepcję naprawy uszkodzonej konstrukcji. Zaproponowany sposób naprawy stanowił podstawę opracowanego następnie projektu konstrukcyjnego, zgodnie z którym przeprowadzono niezbędne czynności naprawcze.

Przeczytaj: cały referatMieszko Kużawa, Jan Bień

Analiza poprzecznych żeber pośrednich dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem uszkodzeń

Analysis of intermediate transvere stiffeners of palted girders with the presence of defects

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wybrane rezultaty analizy pośrednich żeber poprzecznych dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem uszkodzeń, przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych (MES). Zaprezentowano ogólne procedury analiz rozpatrywanych elementów, które wykorzystują rezultaty liniowo-sprężystej analizy bifurkacyjnej (LBA) oraz analizy geometrycznie i fizycznie nieliniowej z imperfekcjami (GMNIA).

Przeczytaj: cały referatMasahiro Sakano, Daisuke Yamaoka, Tetsuya Mizuno

Fatigue behaviour of misaligned butt welded joints in the bottom flange

Zachowanie zmęczeniowe niewspółosiowych czołowych połączeń spawanych w pasie dolnym

Streszczenie:

Praca dotyczy badań zmęczeniowych spoin czołowych mających 10% i większą niewspółosiowość w stosunku do grubości pasa. Badania przeprowadzono na trzech dźwigarach stalowych. Każdy z dźwigarów posiadał w pasie dolnym o grubości 11 mm poprzeczną osiową spoinę czołową oraz czołowe spoiny o niewspółosiowości 18% i 36%. Badaniom poddano także wpływ efektu frezowania niewspółosiowych połączeń czołowych za pomocą frezu stożkowego i palcowego. Stwierdzono, że wytrzymałość zmęczeniowa spoin o 18% i mniejszej niewspółosiowości spełnia warunki klasy D Japońskiego Stowarzyszenia Drogowego (JRA), podczas gdy spoiny o niewspółosiowości 36% mogły nie spełniać warunków klasy D. Dzięki frezowaniu frezami stożkowym i palcowym, wytrzymałość spoin mających 36% niewspółosiowości wzrastała o jedną klasę.

Przeczytaj: cały referatAntoni Matysiak, Elżbieta Grochowska

Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali

The impact of errors of the construction process on the breakdown of the roof construction of the hall

Streszczenie:

W referacie opisano, jaki wpływ miały błędy powstałe w procesie budowlanym, w szczególności na etapie projektowania obiektu halowego, na nośność i użytkowanie konstrukcji. W opisywanym obiekcie, w okresie zimowym, nastąpiło zawalenie jednej z naw hali magazynowej. Przeprowadzono analizę dostarczonej dokumentacji projektowej obiektu, wykonano badania oraz pomiary inwetaryzacyjne istniejącej konstrukcji. Porównano je z dostarczoną dokumentacją. Na tej podstawie wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i połączeń, umożliwiającą dokonanie wymaganej oceny konstrukcji i sformułowanie wniosków końcowych.

Przeczytaj: cały referatTeresa Paczkowska, Wiesław Paczkowski

Błędy projektanta zagrożeniem utraty nośności konstrukcji stalowej wież

A designer mistake asa reason for the threat of loosing the bearing capacity byasteel tower

Streszczenie:

Efekt naturalnego wzrostu drzew w okresie 10 letniego użytkowania sąsiadującej z nimi konstrukcji wieży radiolokacyjnej o wysokości H = 25 m był powodem podjęcia działań przygotowawczych do jej podwyższenia o dodatkowe 20 m. Weryfikujące analizy nośności układu z wykorzystaniem obowiązujących aktualnie norm wykazały, że dla istniejącego obiektu nie są spełnione stany graniczne nośności w elementach wykratowania wieży. Bezpośrednią przyczyną tego stanu było błędnie przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne, jak też wpływ zmian wprowadzonych przez PKN w normach obciążeniowych i projektowych.

Przeczytaj: cały referatTeresa Paczkowska, Wiesław Paczkowski

Ocena zagrożenia awaryjnego stalowej konstrukcji wsporczej wielkogabarytowej instalacji przemysłowej

Estimation of the failure threat to the large industrial installation steel supporting structure

Streszczenie:

Kanał czystych spalin instalacji odsiarczania ma średnicę 6,0 m i jest podłączony do żelbetowego komina o wysokości 170 m. Na skutek przechylenia się komina kanał został pociągnięty doznając znacznych odkształceń na kompensatorach i jednocześnie znacznych przemieszczeń na łożyskach. Jedną z podpór kanału biegnącego na wysokości 18,00 m jest stalowa konstrukcja klatki schodowej. W referacie analizuje się skutki zaistniałych przemieszczeń na bezpieczeństwo konstrukcji.

Przeczytaj: cały referatMarcin Skwarek, Dominika Tomska, Jacek Hulimka, Marcin Kozłowski

Problemy wzmacniania stalowych, kratowych wież telekomunikacyjnych

Some problems with steel latticed telecommunication towers structure strengthening

Streszczenie:

Nieustanny rozwój technologiczny komunikacji bezprzewodowej oraz radiodyfuzji wiąże się nieuchronnie z koniecznością modyfikacji bądź rozbudowy antenowych systemów nadawczych i nadawczo-odbiorczych. Dla antenowej konstrukcji wsporczej jest to za każdym razem zmiana warunków pracy, poprzez zmiany konstrukcji i układów obciążeń, a w efekcie korektę charakterystyk dynamicznych. W wielu przypadkach analizy obliczeniowe wykazują wówczas niedostateczną nośność, a co za tym idzie potrzebę wzmacniania konstrukcji. W niniejszym referacie przedstawione zostaną najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji wzmocnień stalowych wież kratowych. W tym aspekcie autorzy podkreślają, że sztuka oceny nośności i stanu technicznego istniejących konstrukcji różni się zasadniczo od inżynierskiej praktyki projektowej.

Przeczytaj: cały referatDariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski

Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy

Repair of viaduct’s steel girders by heat straightening after the failure during construction

Streszczenie:

W referacie przedstawiono zrealizowaną naprawę plastycznie zdeformowanych stalowych dźwigarów walcowanych metodą prostowania termicznego. Naprawiane dźwigary główne wiaduktu uległy deformacji w wyniku awarii jaka miała miejsce w trakcie budowy. Zastosowana metoda naprawy i zrealizowane procedury kontrolne pozwoliły na przywrócenie pierwotnego stanu uszkodzonym dźwigarom i ponowne ich wbudowanie w przęsło wiaduktu drogowego.

Przeczytaj: cały referatEwa Supernak, Jerzy Ziółko

Podciśnienie w zbiornikach. Wnioski ze zdarzeń w ostatnich latach

Vacuum in tanks. Conclusions from events in recent years

Streszczenie:

W referacie przeanalizowano wpływ zmian ciśnienia i temperatury powietrza na stateczność płaszcza stalowego, pionowego zbiornika walcowego o pojemności 10 000 m3. Analiza nie dotyczy konkretnego przypadku awarii, przeprowadzono ją obliczeniowo według zasad podanych w odnośnych eurokodach dla zbiornika o wymiarach i konstrukcji często stosowanej w praktyce w obiektach o tej pojemności. Założono, że zbiornik jest pusty, a wszystkie jego włazy i zawory oddechowe są szczelnie zamknięte. Wykazano, że niewielkie wahania ciśnienia i temperatury powietrza mogą spowodować znaczne deformacje płaszcza zbiornika.

Przeczytaj: cały referatDominika Tomska, Marcin Skwarek, Jacek Hulimka

Błąd projektowy przyczyną wzmocnienia stalowych belek podsuwnicowych

Strengthen of steel crane beam caused by designed mistake

Streszczenie:

W referacie przedstawiono problem błędnego zaprojektowania blachownicowych belek podsuwnicowych. Projektant pominął w obliczeniach zjawisko zmęczenia oraz popełnił parę drobniejszych błędów, świadczących o nieznajomości zasad projektowania belek. W sytuacji wykonania wadliwie zaprojektowanych belek zaproponowano sposób ich wzmocnienia tak, aby spełniały wszystkie wymagane warunki stanów granicznych. Wzmocnienia te zostały zrealizowane zgodnie z odrębnym projektem, a hala jest obecnie użytkowana przy pełnym, nominalnym obciążeniu suwnic.

Przeczytaj: cały referat