Awarie Budowlane 2013 – Konstrukcje Żelbetowe

Spis referatów:

Andrzej Ajdukiewicz, Janusz Brol, Marek Węglorz

Kaskada błędów wiodąca do awarii – schody kaskadowe stadionu narodowego

A cascade of errors leading to damage – the cascade staircases of national stadium

Streszczenie:

Schody kaskadowe (nieruchome) na Stadionie Narodowym to 15 konstrukcji o podobnym układzie geometrycznym, stanowiących główną drogę ewakuacyjną z trybun. Realizacja konstrukcji schodów przebiegała z dużymi trudnościami, co stanowiło istotny powód opóźnienia zakończenia całej inwestycji. Pierwotne rozwiązanie projektowe, przewidujące monolityczne biegi z jedną centralną belką ciągłą, podpartą na trzech słupach, zawierało istotne usterki koncepcyjne i błędy projektowe. W dodatku, było to rozwiązanie trudne technologicznie i bardzo czasochłonne. Opracowano zamienny projekt konstrukcji w wersji prefabrykowanej. Projekt ten powtarzał usterki projektu pierwotnego i wprowadzał dalsze błędy w koncepcji, obliczeniach i szczegółach. Ten projekt został zrealizowany. Stwierdzone stany awaryjne doprowadziły do konieczności radykalnego wzmocnienia. Referat przedstawia, na podstawie obserwacji, analiz i obliczeń sprawdzających, wykonanych na zlecenie ubezpieczycieli, historię i główne przyczyny zaistniałej sytuacji.

Przeczytaj: cały referatCezary Ajdukiewicz, Szczepan Lutomirski, Marcin Gajewski

Nierównomierny skurcz jako przyczyna powstania rys w żelbetowych zbiornikach osadników

Irregular shrinkage as a cause of cracking of reinforced concrete sedimentation tanks

Streszczenie:

W pracy analizowane są przyczyny powstania rys w żelbetowych zbiornikach walcowych pracujących jako osadniki wtórne w modernizowanej oczyszczalni ścieków. W ramach modernizacji płaszcz zbiorników wykonano jako nadbudowę na ścianach istniejących zbiorników. Zapewniono odpowiednie połączenie starego zbiornika z nadbudowanym płaszczem jednak odkształcenia skurczowe spowodowały powstanie licznych rys i nieszczelności.

Przeczytaj: cały referatSzymon Dawczyński, Agnieszka Knoppik-Wróbel, Jacek Hulimka

Stan techniczny Centrum Handlowo-Usługowego po 37 latach nieużytkowania

Technical condition of shopping centre after 37 years without utilization

Streszczenie:

W referacie opisano stan techniczny oraz możliwości rewitalizacji budynku szkieletowego wzniesionego na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego budowa nigdy nie została ukończona, a tym samym od prawie czterdziestu lat oszpeca on centrum jednego z dużych miast południowej Polski. Obecny stan techniczny obiektu jest zróżnicowany. Poszczególne elementy konstrukcyjne takie jak prefabrykowane płyty stropowe, płyty schodowe czy słupy żelbetowe znajdują się w stanie awaryjnym i wymagają pilnych prac zabezpieczających. Na zdecydowanie gorszy stan techniczny konstrukcji żelbetowych, w porównaniu ze stalowymi, mają wpływ nie tylko warunki atmosferyczne, ale również istotne błędy wykonawcze i montażowe popełnione na etapie budowy.

Przeczytaj: cały referatWit Derkowski, Piotr Sokal, Stanisław Kańka, Teresa Stryszewska

Badania kablobetonowych belek podsuwnicowych po 50 latach eksploatacji

Tests of posttensionned crane beams after 50 years service

Streszczenie:

W referacie przedstawiono kompleksowe badania czterech kablobetonowych, prefabrykowanych belek podsuwnicowych o rozpiętości modularnej 6 m, wyprodukowanych w latach 1962-63, a obecnie zdemontowanych z hali przemysłowej w celu określenia możliwości zwiększenia udźwigu suwnicy w tym obiekcie. Badania obejmowały określenie rysoodporności oraz nośności na zginanie I ścianie przedmiotowych elementów oraz komplet badań materiałowych. Kable sprężające i ich zakotwienia znajdowały się w bardzo dobrym stanie technicznym, a przeprowadzone badania elementów potwierdziły, że w kablach znajduje się odpowiednia siła sprężająca. Badania betonu i zaczynu iniekcyjnego wykazały, że z punktu widzenia właściwości chemicznych, materiały te, pomimo 50 letniego okresu eksploatacji w warunkach przemysłowych, nie utraciły pierwotnych właściwości charakterystycznych dla tzw. zdrowego betonu.

Przeczytaj: cały referatMarek Dyduch, Krzysztof Dyduch

Analiza przyczyn zarysowania i propozycje naprawy dennej płyty fundamentowej w podziemnej kondygnacji budynku

Causes analysis of cracking and proposal for repair of foundation slab in underground floor of the building

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę przyczyn zarysowania dennej płyty fundamentowej w podziemnej kondygnacji budynku na poziomie – 2. Opisano występujące uszkodzenia płyty, podano schematycznie zakres obliczeń jej stanów granicznych oraz przedstawiono badania weryfikacyjne z istniejącego obiektu grubości płyty i warstwy betonu chudego, wielkości zbrojenia górnego i jego rozkładu, wytrzymałości i szczelności betonu w płycie. Wyniki tych badań pozwalają na określenie przyczyn zarysowania płyty i metodę jej naprawy.

Przeczytaj: cały referatTadeusz Godycki-Ćwirko, Paweł Piotrkowski, Małgorzata Sikorska

O wczesnym przedeksploatacyjnym zarysowaniu słupów żelbetowych

About early pre service load cracking in the rc colums

Streszczenie:

W pracy przedstawiono przyczyny nietypowego spękania słupów stanowiących podporę dla stropu płaskiego w nowo budowanej hali widowiskowo – sportowej. Przedstawiono również koncepcję naprawy niniejszych spękań.

Przeczytaj: cały referatAnna Halicka, Dominika Franczak-Balmas, Łukasz Jabłoński

Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku

The history of erection and damage of concrete water tank of interwar period of XX century

Streszczenie:

W referacie omówiono historię budowy żelbetowego zbiornika wodociągowego wykonanego przez firmę amerykańską w okresie międzywojennym XX wieku w Lublinie. Użytkowany do dnia dzisiejszego zbiornik jest dwukomorowym prostopadłościennym zbiornikiem podziemnym. Na podstawie danych historycznych i oryginalnych rysunków konstrukcyjnych odtworzono historię zbiornika: uszkodzenia na etapie budowy oraz wzmocnienia poprzez częściowe posadowienie na palach. Kolejne spękania zbiornika stwierdzone w ostatnich latach przypisano podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej.

Przeczytaj: cały referatJacek Hulimka, Marcin Skwarek

Żelbetowe wieże telekomunikacyjne po 50 latach eksploatacji

Reinforced concrete telecommunication towers after 50 years of service

Streszczenie:

W referacie przedstawiono, na przykładzie pięciu niemal identycznych obiektów, jedno z typowych rozwiązań żelbetowych wież telekomunikacyjnych. Obiekty te wykorzystywane były jako nośniki aparatury nadawczej dużej mocy, a obecnie stanowią konstrukcje wsporcze różnych systemów antenowych. Wszystkie wieże objęto ekspertyzami zawierającymi inwentaryzację uszkodzeń, badania materiałowe, rozpoznanie zbrojenia, pomiary pionowości, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i zalecenia remontowe. Powtarzalność zastosowanych rozwiązań i materiałów pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu pięćdziesięciu lat użytkowania na stan konstrukcji.

Przeczytaj: cały referatAndrzej Malczyk, Bernard Kotala

Awaria stropów DZ-3, przyczyny awarii i sposób naprawy stropów

Damage of the DZ-3 floors, causes of damage and methods of repair of the floors

Streszczenie:

Prefabrykowane stropy belkowo-pustakowe DZ-3 w latach 70-tych ubiegłego stulecia stanowiły jedno z popularnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych stropów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W tych latach powstał również przedmiotowy budynek, o ww. Konstrukcji stropów. W wyniku niezgodnego z założoną funkcją użytkowania obiektu, a również błędów poczynionych w fazie projektowania i wykonawstwa doszło do awarii stropów DZ-3. W niniejszym referacie opisano główną konstrukcję budynku, przyczyny powstania awarii, pomiary, wyniki obliczeń sprawdzających i wnioski. Przedstawiono również obecnie zaproponowaną metodę naprawy z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych w porównaniu ze sposobem zaproponowanym w 1998 roku.

Przeczytaj: cały referatMaciej Yan Minch, Andrzej Kmita, Roman Wróblewski

Diagnostyka żelbetowego kolektora na ścieki pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji

Diagnostic of rc sewage collector for the safe use

Streszczenie:

Artykuł przedstawia problematykę związaną z diagnozowaniem żelbetowego kolektora na ścieki. Omówiono metodologię badań konstrukcji kolektora oraz określono kryteria oceny jego stanu technicznego. Wykonano laboratoryjne badania wytrzymałości betonu i stali, po uprzednim pobraniu próbek betonu za pomocą odwiertów rdzeniowych. Określono również stopień wodoszczelności betonu. Wykonano ponadto analizę numeryczną kolektora z uwzględnieniem istniejących imperfekcji materiałowych i fizycznych. Zebrane dane pozwoliły określić wielkość współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji i możliwość dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Przeczytaj: cały referatPiotr D. Moncarz

Delamination in a prestressed concrete wall – a multi-billion dollar distress in a nuclear power plant

Rozwarstwienie ściany z betonu sprężonego – multy-miliardowy przypadek w elektrowni jądrowej

Streszczenie:

Po 35-ciu latach eksploatacji elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto wymianę generatora pary. Znajduje się on obok reaktora jądrowego w budynku ochronnym, który, jak prawie we wszystkich elektrowniach jądrowych USA, jest skonstruowany z betonu sprężonego jako cylinder z kopułą. Ponieważ zagęszczenie urządzeń i rurociągów wewnątrz budynku jest bardzo duże wyjęcie starego generatora pary i wprowadzenie nowego przez otwór drzwiowy przygotowany w konstrukcji okazuje się bardzo pracochłonnym i trudnym przedsięwzięciem. Stąd bardzo często praktykuje się w elektrowniach amerykańskich wycinanie na okres wymiany generatora większego otworu w ścianie budynku ochronnego. W opisywanym przypadku, podczas wycinania otworu (8×9 m) beton ściany cylindra (grubość 102 cm) rozwarstwiał się w płaszczyźnie przebiegającej w pobliżu płaszczyzny pionowych i poziomych kabli sprężających tj. około 20 cm od powierzchni zewnętrznej cylindra. Wielokrotne próby stabilizacji rozwarstwienia, poprzedzane intensywnymi wysiłkami obliczeniowymi nie dały satysfakcjonujących rezultatów. Naprężenia w w/w płaszczyźnie przy zmianach wynikających z prac budowlanych, a przede wszystkim rozprężania pojedynczych kabli, powodowały dalsze rozwarstwienia. Poziom ryzyka związany z lokalnymi naprawami bez przyjęcia zjawiska jako fenomenologicznego jest zbyt wysoki. Stąd rozpatruje się naprawa powłoki poprzez wprowadzanie konwencjonalnego zbrojenia radialnego, co wiąże się z ogromnym nakładem finansowym i trudnościami dostępu do powierzchni ściany w wielu miejscach, gdzie inne budowle przylegają do powłoki budynku ochronnego.

Przeczytaj: cały referatMaciej Niedostatkiewicz, Tomasz Majewski

Stan awaryjny stropu nad przyziemiem w budynku magazynu płodów rolnych

Emergency state of the floor above the ground floor in the building of the magazine of the crops

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad przyziemiem budynku Magazynu Płodów Rolnych, które powstały w wyniku popełnionych błędów wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji obiektu. W pracy przedstawiono jedno z opracowanych alternatywnych rozwiązań projektowych wzmocnienia konstrukcji stropu.

Przeczytaj: cały referatMarian Płachecki, Krzysztof Koziński

Analiza nośności i naprawy słupów podbudowy hiperboloidalnych chłodni kominowych po pięćdziesięciu latach eksploatacji

Analysis of capacity and repair method for columns subsructure of cooling tower after fifty years of object exploitation

Streszczenie:

W referacie poddano analizie typowe uszkodzenia słupów chłodni kominowych, eksploatowanych w niekorzystnych warunkach przez okres kilkudziesięciu lat. Przedstawiono wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej słupów, uwzględniając różne możliwe sytuacje awaryjne ich stanu technicznego. Określono stopień wykorzystania nośności słupów podbudowy przy założeniu, iż w wyniku występujących uszkodzeń zostanie wyłączony z pracy jeden, dwa lub trzy sąsiednie, najbardziej obciążone słupy. Sformułowano praktyczne zalecenia dotyczące doraźnego zabezpieczenia konstrukcji wsporczej chłodni przy wykonywaniu napraw uszkodzonych słupów.

Przeczytaj: cały referatPaweł Przybysz, Kazimierz Szulborski

Stany awaryjne stropów ustrojów płytowo słupowych na przykładzie stropu garażu podziemnego

Damaged R/C flat plates on example of underground garage

Streszczenie:

W referacie przedstawiono podstawowe przyczyny awarii stropu słupowo-płytowego, powstałe w czasie realizacji robót. Stwierdzono, że głównymi przyczynami silnych zarysowań stropu były obciążenia wywołane różnicą temperatur pomiędzy temperaturą scalenia konstrukcji, a okresem letnim oraz przeciążenie stropu spowodowane ruchem maszyn budowlanych. W referacie przedstawiono analizę stanu konstrukcji oraz podano sposoby naprawy.

Przeczytaj: cały referatSzymon Seręga, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski, Marian Płachecki

Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami

Safety assessment of cooling tower with large imperfections

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej. Przedmiotowy obiekt jest eksploatowany od połowy lat 70. XX wieku. Żelbetowy płaszcz chłodni charakteryzuje się znacznymi imperfekcjami geometrycznymi (lokalnie do 1.2 m). W pracy omówiono stan techniczny płaszcza chłodni kominowej oraz przedstawiono ocenę bezpieczeństwa obiektu w oparciu o wyniki analizy obliczeniowej uwzględniającej wymagania aktualnych norm i wytycznych.

Przeczytaj: cały referatŁukasz Skarżyński, Tomasz Majewski

Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący następstwem błędów projektowych i wykonawczych

Emergency state of reinforced concrete ceiling in a public utility building as a result of defects in designing and workmanship

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis usterek występujących w budynku znajdującym się na obszarze Centrum Uniwersyteckiego. Usterki te zostały ujawnione podczas prowadzonego remontu kapitalnego. Najważniejszą z nich była zbyt mała szerokość oparcia żelbetowego stropu na ścianach wewnętrznych. W pracy przedstawiono rozwiązanie projektowe kompleksowego usunięcia występującej usterki.

Przeczytaj: cały referatLeszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Ryszard Maćkowski

Przyczyny powstania oraz sposób naprawy uszkodzeń żelbetowej wieży szybowej

Reinforced concrete headframe – causes of damages and methods of their repair

Streszczenie:

Referat poświęcony jest ocenie stanu technicznego żelbetowej wieży wyciągowej zbudowanej prawie 50 lat temu. Decyzja o przywróceniu obiektu do eksploatacji po kilkuletniej przerwie stała się przyczyną opracowania opinii technicznej. Jej głównym celem była ocena stopnia degradacji materiałów i identyfikacja uszkodzeń wraz ze wskazaniem możliwości wykonania napraw. W konstrukcji wykorzystano betony na różnych kruszywach. W związku z występowaniem agresywnych czynników istotnym elementem oceny był stopień degradacji betonu (stopnień karbonatyzacji, jej zasięg oraz zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych), który zależał od składu betonu. W referacie opisano również najistotniejsze rodzaje uszkodzeń, będące efektem przeszłych wpływów oraz wnioski wynikające z wieloletnich obserwacji obiektu. W podsumowaniu podano zalecone sposoby napraw.

Przeczytaj: cały referatJacek Ścigałło

Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym

Safety of skeleton construction during the change of the floor slab

Streszczenie:

W pracy przedstawiono problem zapewnienia bezpieczeństwa podczas remontu żelbetowego, monolitycznego budynku szkieletowego. Wymiana znacznej powierzchni płyty międzykondygnacyjnego stropu słupowo-płytowego spowodowała zmniejszenie sztywności przestrzennej modernizowanego budynku. Konieczność wymiany stropu poziomu 2 kondygnacji wynikała z jego złego stanu technicznego, który został spowodowany zaolejeniem znacznej powierzchni żelbetowej płyty stropowej.

Przeczytaj: cały referat