Awarie Budowlane 2013 – Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji

Spis referatów:

Andrzej Ajdukiewicz, Barbara Klemczak

Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń budynku murowego

Physico-chemical reasons of masonry building damages

Streszczenie:

W artykule przedstawiono uszkodzenia ścian attyki budynku murowego. Głównymi przyczynami powstania uszkodzeń w postaci licznych rys były zarówno wpływy fizyczne, jak i chemiczne. Wpływy fizyczne wynikały z termicznych odkształceń stropodachu, w przeszłości słabo zaizolowanego, natomiast wpływy chemiczne były konsekwencją pęcznienia żużla paleniskowego, stanowiącego warstwę masywnego stropodachu.

Przeczytaj: cały referatWacław Brachaczek

Wybrane przypadki awarii budowlanych w aspekcie systemów ocieplania budynków

Various cases of construction failure in the context of insulations systems

Streszczenie:

W artykule zostały omówione wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania budynków nierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielone zostały na dwie grupy: awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia, oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza w zakresie przeciwdziałania popełnianiu błędów przez wykonawców w zakresie poprawnej funkcjonalności ociepleń, to nadal trudno jest wyjaśnić wiele przyczyn powstawania mankamentów natury estetycznej, które mogą być pierwszym sygnałem poważniejszych zagrożeń. W pracy wyjaśniono niektóre przyczyny powstawania takich uszkodzeń, jak również podano wskazówki pomocne przy ich zapobieganiu.

Przeczytaj: cały referatBogumiła Chmielewska, Grzegorz Adamczewski

Wady i naprawy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo

Defects and repairs of hardened industrial floors

Streszczenie:

Technologia DST (Dry Shake Topping) jest popularną i tanią metodą poprawy właściwości powierzchni betonu. Z tego względu jest bardzo często stosowaną metodą wykonywania posadzek przemysłowych także w garażach i parkingach. Omówiono przyczyny występowania rys i delaminacji posadzek DST ilustrując je przykładami badań i oględzin wadliwej realizacji otwartego parkingu. Przedstawiono wnioski z analiz i przedyskutowano metody naprawy.

Przeczytaj: cały referatMaria Fiertak, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka

Ekologiczne aspekty rozbiórki warstw wewnętrznych komina energetycznego

Ecological aspects of demolition of internal layer of the chimney

Streszczenie:

Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego, szereg materiałów, z których są wykonane stają się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Dotyczy to szczególnie materiałów pochodzących z rozbiórki elementów obiektów przemysłowych. tj. Oczyszczalnie ścieków, obiektów przemysłu chemicznego, kominów przemysłowych itp. Należy zwrócić uwagę na fakt, że szereg właściwości omawianych materiałów wraz z upływem czasu eksploatacji obiektu przemysłowego, czyli przede wszystkim w drugiej fazie LCA ulegało ciągłej zmianie. Dotyczy to przede wszystkim akumulacji substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w ostatniej fazie cyklu życia obiektu budowlanego powstają odpady trudne zarówno do ponownego wykorzystania jak I utylizacji ze względu na stopień zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi zarówno dla człowieka jak i ekosystemu.

Przeczytaj: cały referatJan Gierczak

Samoistne pękanie elewacji szklanych spowodowane uwolnieniem siarczku niklu

Self-craking of glass facade caused by the release of nickel sulphide

Streszczenie:

Referat zawiera omówienie samoistnego pękania szyb hartowanych zespolonych wypełnionych argonem. Szyby typu Sunguard HS Super Neutral 70 pękały samoczynnie z powodu uwalniania się siarczku niklu pod wpływem promieni słonecznych. Siarczek niklu uwalnia się podczas hartowania tafli szklanych. Dopiero proces „heat soak test” neutralizuje cząstki siarczku niklu.

Przeczytaj: cały referatIzabela Hager, Katarzyna Krzemień

Metoda impact-echo i wstępna próba jej zastosowania do oceny stopnia uszkodzeń betonu poddanego działaniu wysokiej temperatury

The impact-echo method and preliminary assessment of its usefulness for diagnosis the degree of damage of concrete subjected to the high temperature

Streszczenie:

Referat stanowi w głównej mierze przegląd literaturowy, w którym omówiono dotychczasowe zastosowania metody impact-echo w diagnostyce uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w niej teoretyczne podstawy metody oraz dotychczasowe standardowe jej zastosowania. Praca prezentuje również zrealizowane badania wstępne, które miały na celu weryfikację, czy za pomocą metody impact-echo możliwe jest identyfikowanie skutków poddania betonu działaniu wysokiej temperatury.

Przeczytaj: cały referatŁukasz Hojdys, Zbigniew Janowski, Piotr Krajewski

Wzmacnianie sklepień murowych materiałami kompozytowymi

Strengthening of masonry vaults using composites

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których przedmiotem były modele sklepień murowych wzmocnionych powierzchniowo materiałami kompozytowymi. Badania miały na celu opracowanie metody wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji sklepień w celu zachowania ich walorów historycznych i artystycznych. Do wzmocnienia zastosowano siatki z włókien szklanych lub węglowych wklejane w matryce mineralne. Analizowano wpływ zastosowanej metody wzmocnienia na nośność i sposób zniszczenia sklepień. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań sformułowano wnioski i zalecenia.

Przeczytaj: cały referatElżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski

Wpływ przygotowania powierzchni na Przyczepność betonów naprawczych układanych pod wodą

Influence of surface preparation on adhesion of underwater concrete repair

Streszczenie:

W referacie przedstawiono wyniki badań przyczepności podwodnych betonów naprawczych układanych na podłożu betonowym o różnej fakturze powierzchni, wykonanej różnymi metodami. Badania przeprowadzono z użyciem specjalnego stanowiska badawczego umożliwiającego dojrzewanie betonów naprawczych w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego. Głównym aspektem badań było określenie wpływu obróbki powierzchniowej podłoża na przyczepność warstwy naprawczej betonu w warunkach zmiennego ciśnienia. Zastosowano następujące rodzaje obróbki powierzchni betonu: mycie niskociśnieniowe, skuwanie młotem pneumatycznym i piaskowanie. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju obróbki powierzchniowej na przyczepność podwodnych betonów naprawczych do podłoża oraz na charakter zniszczenia podczas badania przyczepności metodą pull-off.

Przeczytaj: cały referatBarbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel

Ocena ryzyka wystąpienia wczesnych rys termiczno-skurczowych w betonowych ścianach obudów reaktorów atomowych

Assessment of early-age thermal-shrinkage cracking risk in concrete walls of reactor vessels

Streszczenie:

Ściany obudów reaktorów atomowych są najczęściej elementami betonowymi o znacznej grubości, w których we wczesnej fazie dojrzewania betonu istnieje ryzyko wystąpienia rys o genezie termiczno-skurczowej. Rysy te są niepożądane w kontekście wymagań trwałości i szczelności jakie stawia się tym elementom w celu zapewnienia ochrony radiologicznej. Artykuł przedstawia numeryczną analizę wytężenia ścian obudów reaktorów atomowych w kontekście oceny ryzyka tego zarysowania w odniesieniu do norm i zaleceń oraz obecnej praktyki inżynierskiej.

Przeczytaj: cały referat Małgorzta Konopska-Piechurska, Wioletta Jackiewicz-Rek

Reaktywność alkaliczna kruszyw jako czynnik zagrażający trwałości konstrukcji betonowych w Polsce

Alkaline aggregates reactivity as the hazardous factor on concrete structures durability in Poland

Streszczenie:

W artykule podjęto rozważania dotyczące reaktywności alkalicznej kruszyw, będącej jednym z czynników, mogącym zagrażać trwałości konstrukcji betonowych w Polsce. Przeanalizowano warunki w jakich zachodzi reakcja alkaliczna kruszywa oraz metody oceny i badania tego zjawiska. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy zabezpieczające przed korozją alkaliczną betonu w Specyfikacjach Technicznych oraz wskazano trudności, wątpliwości i problemy związane z zagadnieniem reaktywności alkalicznej kruszyw w Polsce.

Przeczytaj: cały referatPaweł Kossakowski, Marek Iwański

Stan przedawaryjny dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym

Pre-failure state of internal roads with concrete paving blocks at the housing estate

Streszczenie:

W artykule opisano stan przedawaryjny dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym, których uszkodzeniu uległa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Przedstawiono wyniki wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych, a także przeanalizowano przyczyny uszkodzeń nawierzchni.

Przeczytaj: cały referatWiesław Kurdowski, Henryk Szeląg, Aleksandra Bochenek

Czynniki wpływające na odporność betonu na działanie mrozu

The factors affecting the concrete resistant to freeth thaw cycles

Streszczenie:

Jak wiadomo odporność betonu na mróz zależy przede wszystkim od jego porowatości kapilarnej, a więc od stosunku w/c. Trwały beton powinien mieć w/c <=0,35 oraz zawierać odpowiednią ilość cementu [klasy ekspozycji XF2 do XF4] oraz stopień napowietrzenia większy od 3,5%. Należy kontrolować dodatki mineralne do betonu, szczególnie zawartość węgla w krzemionkowych popiołach lotnych.

Przeczytaj: cały referatArkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając, Jarosław Chełmecki, Bartłomiej Czado

Zastosowanie złączy podatnych w dylatacjach posadzek betonowych

Application of flexible joints in dilatation of concrete floor topping

Streszczenie:

W pracy przedstawiono sposób naprawy błędnie wykonanej dylatacji posadzki w laboratorium. Polegały one na niewykonaniu szczelin dylatacyjnych, których celem było wprowadzenie ochrony antywibracyjnej aparatury pomiarowej wrażliwej na drgania. Zastosowana naprawa przy użyciu polimerowego złącza podatnego okazała się skuteczna. Uzyskany poziom redukcji drgań został oceniony jakościowo i ilościowo przy użyciu dwóch metod diagnostyki dynamicznej.

Przeczytaj: cały referatArkadiusz Kwiecień, Tadeusz Tatara, Bogusław Zając, Andrzej Budzikowski, Maciej Karpała

Innowacyjna naprawa torowiska tramwajowego w Sosnowcu z użyciem złącza podatnego

Innovative repair of tram rail-track in Sosnowiec using flexible joint

Streszczenie:

W pracy przedstawiono opis stanu awaryjnego torowiska tramwajowego w Sosnowcu, które wymagało remontu przy ograniczeniu czasu jego wyłączenia z eksploatacji. Wymaganie to spełniła innowacyjna technologia naprawy opracowana w Politechnice Krakowskiej, wykorzystująca polimerowe złącza podatne. Naprawa torowiska została zrealizowana przez Konsorcjum PK-NTB w kilkugodzinnych wyłączeniach weekendowych i wykazała się wysoką skutecznością, ocenioną po rocznej obserwacji.

Przeczytaj: cały referatJacek Śliwiński, Tomasz Tracz

Wpływ szlifowania powierzchni betonu na ocenę jego przepuszczalności określanej metodą torrenta

The effect of concrete surface polishing on permeability evaluated with torrent’s method

Streszczenie:

Badaniami objęto betony wykonane z trzech rodzajów cementów szeroko stosowanych w praktyce budowlanej: CEM I 42,5; CEM II/A-V 42,5 i CEM III/A 42,5. Skład betonów wykonanych z danego cementu był ponadto zróżnicowany pod względem wskaźnika w/c oraz zawartości zaczynu cementowego. Przepuszczalność oceniano na powierzchniach płyt betonowych po 360 dniach dojrzewania. Pomiary przepuszczalności prowadzono na powierzchni w stanie naturalnym, a następnie po zeszlifowaniu przypowierzchniowej warstwy grubości ok. 2 mm. Prezentowane wyniki badań pokazują, jak duży wpływ na przepuszczalność otuliny betonowej ocenianą metodą Torrenta może mieć nawet pozornie delikatna ingerencja w stan jej przypowierzchniowej warstwy.

Przeczytaj: cały referatKonrad Wanik, Lidia Wanik

Zastosowanie iniekcji strumieniowej do naprawy i wzmocnienia konstrukcji drogi zlokalizowanej na terenie wpływów eksploatacji górniczej

Application of jet grouting technique to repair and strengthen the road structure located AT the underground mining activity area

Streszczenie:

W referacie przedstawiono analizę przyczyn występowania cyklicznych awarii w obrębie drogi zlokalizowanej na terenie występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Opisano przyjęte rozwiązania mające na celu naprawę oraz wzmocnienie konstrukcji drogi. Określono zalety technologii iniekcji strumieniowej jet grouting zastosowanej dla wzmocnienia podłoża. Przeanalizowano wybrane aspekty prowadzania prac wiertniczo-iniekcyjnych na terenach występowania pustek i rozluźnień podłoża. W oparciu o obserwacje poczynione w trakcie użytkowania drogi zweryfikowano przyjęte rozwiązania.

Przeczytaj: cały referatMichał Wójtowicz, Teresa Możaryn

Stan techniczny złączy i prefabrykatów budynku wielkopłytowego po 40 latach eksploatacji

The technical condition of joints and precast elements after a 40-years of exploatation

Streszczenie:

Budynki wielkopłytowe eksploatowane od ok. 40 lat są w różnym stanie technicznym. O trwałości ich konstrukcji decyduje stan techniczny oraz procesy starzeniowe złączy prefabrykatów. Z jednego z budynków (wyburzonego) pobrano próbki materiałów konstrukcyjnych i poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie wyników badań określono możliwość potencjalnej dalszej destrukcji złączy wskutek działania czynników środowiskowych.

Przeczytaj: cały referatAndrzej Żaboklicki, Zdzisława Owsiak

Uszkodzenia żelbetowych płyt dachowych przyczyną stanu awaryjnego dachu hali przemysłowej

The damage of reinforced concrete roof slabs as the reason for the failure condition of an industrial hall roof

Streszczenie:

W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki technicznej żelbetowej konstrukcji dachu hali przemysłu metalurgicznego użytkowanej przez okres 60 lat, której celem było określenie stopnia bezpieczeństwa konstrukcyjnego oraz eksploatacyjnego dachu w warunkach dalszej eksploatacji obiektu przemysłowego. Przeprowadzone badania diagnostyczne obejmowały badanie betonu płyt dachowych korytkowych oraz bezpieczeństwo oparcia prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych na stalowej konstrukcji dachowej. Kompleksowa ocena stanu technicznego pozwoliła na określenie kierunku prac rehabilitacyjnych i remontowych dachu hali.

Przeczytaj: cały referat