Awarie Budowlane 2013 – Mosty i drogi

Spis referatów:

Jacek Chróścielewski, Anna Banaś, Maciej Malinowski, Arkadiusz Sitarski, Janusz Sochacki

Stan awaryjny wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy

State of emergency of railway viaduct in Bydgoszcz

Streszczenie:

W pracy przedstawiono opis stanu awaryjnego wiaduktu kolejowego. Omówiono wyniki badań in situ oraz teoretycznych analiz statyczno-wytrzymałościowych ponad 100-letniego obiektu. Przedstawiono wnioski i zalecenia dotyczące doraźnego zabezpieczenia obiektu oraz warunki jego dalszej eksploatacji.

Przeczytaj: cały referatPrzemysław Gardas, Alicja Sołowczuk

Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na podstawie analizy warunków ruchu

Influence of location of a bus stop on the length of the structural reinforcement of pavement based on traffic conditions analysis

Streszczenie:

W obowiązujących wytycznych projektowych zdefiniowana jest kategoria ruchu, dla której należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni na przystanku autobusowym. Odnośnie długości wzmocnienia konstrukcji są zapisy tylko precyzujące rejon przystanku. Autorzy wykonali szereg pomiarów wielkości opóźnień i przyspieszeń autobusów w rejonie różnie zlokalizowanych przystanków autobusowych względem najbliższego skrzyżowania. Na podstawie analiz statystycznych miarodajnych opóźnień oraz przyspieszeń, a także czasu przekazywania obciążenia na nawierzchnię i konfrontacji tych wielkości z odnotowanymi deformacjami i uszkodzeniami nawierzchni otrzymali konieczną długość wzmocnienia nawierzchni na przystankach autobusowych.

Przeczytaj: cały referatLucjan Gucma, Bolesław Mazurkiewicz

Problematyka zderzeń jednostek śródlądowych z mostami w Polsce

Chosen problems of inland ships collisions with bridges in Poland

Streszczenie:

W referacie przedstawiona została problematyka zderzeń jednostek śródlądowych z mostami w tym wypadkowość w Polsce i na świecie, wytyczne i normy oraz metody i modele stosowane do oceny prawdopodobieństwa i skutków takich zdarzeń.

Przeczytaj: cały referatHironori Namiki, Y. Otsika & S. Takahashi

Bridge monitoring by horizontal displacement at girder ends

Monitorowanie mostów z wykorzystaniem przemieszczeń poziomych na końcach układu nośnego

Streszczenie:

Przemieszczenia pionowe spowodowane obciążeniem użytkowym są często traktowane jako zintegrowany wskaźnik jakości konstrukcji. W niniejszej pracy pokazano, jak można ustalić wielkość przemieszczeń pionowych na podstawie pomiaru przemieszczeń poziomych występujących na końcach układu nośnego. Przemieszczenia poziome występujące na końcach układu nośnego mogą być traktowane jako nowy wskaźnik jakości konstrukcji zamiast mierzenia przemieszczeń pionowych w środku rozpiętości przęseł. Ponadto pokazano, że siła pozioma działająca na skrajne łożysko może być wyznaczona na odstawie pomiaru przemieszczeń poziomych górnej i dolnej krawędzi dźwigara, pozwalając na monitorowanie i wyznaczanie funkcji przesuwu takich łożysk. W bliskiej przyszłości przemieszczenia poziome na końcach dźwigarów będą rutynowo mierzone w celu monitorowania jakości mostów.

Przeczytaj: cały referatZygmunt Kubiak, Ireneusz Tyras, Maciej Kożuch, Wojciech Lorenc

Awaria stalowego kratownicowego mostu kolejowego na skutek wykolejenia pociągu

Failure of Steel truss railway bridge caused by train derailment

Streszczenie:

W referacie opisano stalowy, kratownicowy most kolejowy uszkodzony podczas wykolejenia taboru. Zdarzenia tego typu są zdarzeniami losowymi i mimo konstrukcyjnych zabiegów ograniczających negatywne skutki wykolejenia, nigdy nie ma pewności, że obiekt nie zostanie poważnie uszkodzony. Opisano skrótowo konstrukcję mostu, przyczyny wykolejenia, jego przebieg oraz skutki. Przedstawiono analizę uszkodzeń, następnie rozważane możliwości naprawy, przeprowadzone badania materiałowe i ich rezultaty, wszystko to prowadzące ostatecznie do naprawy obiektu i przywrócenia na nim ruchu kolejowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono rezultat naprawy – przywrócenie stanu technicznego obiektu do stanu sprzed awarii.

Przeczytaj: cały referatMaciej Kulpa, Tomasz Siwowski

Ocena trwałości zmęczeniowej kratownicowego mostu stalowego po awarii

Fatigue life assessment of steel truss bridge after failure

Streszczenie:

Konstrukcja stalowa dużego mostu kratownicowego została poważnie uszkodzona w wyniku wypadku i uderzenia ciężkiego pojazdu. Skutkiem uderzenia były deformacje plastyczne kilku prętów kratownicy oraz pęknięcia kilku połączeń nitowanych. Szczegółowa analiza pęknięć wykazała, że ich powstanie jest nie tylko wynikiem uderzenia, lecz inicjacja i rozwój niektórych pęknięć wystąpiły znacznie wcześniej. Dlatego oprócz działań związanych z doraźną naprawą kratownicy po awarii i przywróceniem pełnej przydatności eksploatacyjnej mostu, wykonano także analizę trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowej mostu, eksploatowanego od 1961 r. Zastosowano procedurę oceny zalecaną przez wytyczne europejskie, bazujące na założeniach Eurokodów dotyczących zmęczenia. Wyniki przeprowadzonej analizy oraz wnioski nt. trwałości zmęczeniowej mostu przedstawiono w referacie.

Przeczytaj: cały referatWiktor Kwasha, Bohdan Hnidec

Defekty betonowania słupa podpory mostu, jego stan awaryjny i poawaryjna odbudowa

Defect of concreting of support of bridge, him emergency state and afteremergency renewal

Streszczenie:

Opisano rozwiązanie konstrukcyjne odbudowy zniszczonego powodzią mostu na miejscowej drodze. Wada betonowania słupa powstała w czasie budowy, okazała się przyczyną stanu awaryjnego.

Przeczytaj: cały referatAnna M. Rakoczy, Andrzej S. Nowak

Ocena zmęczenia 100-letniego stalowego mostu kolejowego w ujęciu niezawodności konstrukcji

Fatigue reliability assessment of 100 year old steel railway bridge

Streszczenie:

Mosty kolejowe są podatne na uszkodzenia materiału w skutek zmęczenia w okresie ich użytkowania. Są one narażone na duże obciążenia cyklicznego wywołane przejeżdżającymi pociągami. W stanie granicznym zmęczenia, elementy i połączenia mogą ulec awarii, nawet gdy poziom naprężeń jest niższy od naprężeń dopuszczalnych. Na ocenę zmęczenia składa się wiele parametrów takich jak identyfikacja krytycznych komponentów, historia obciążeń, zakres naprężeń, liczba cykli, stopień degradacji i wielu innych. Większość z tych parametrów ma charakter losowy, dlatego też zalecane jest podejście probabilistyczne do dokładnego oszacowania trwałości zmęczeniowej. Artykuł ten przedstawia analizę niezawodnościową typowego mostu stalowego z dźwigarami blachownicowymi, nitowanymi wykonaną na podstawie wyników uzyskanych z metody elementów skończonych (MES). Na podstawie historii obciążenia i zakładanego poziomu bezpieczeństwa oszacowano przewidywany okres użytkowania dla każdego krytycznego elementu i połączenia.

Przeczytaj: cały referatGrzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska

Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego

Application of acoustic emission method to assess the technical condition of the bolted bridge

Streszczenie:

W referacie przedstawiono zastosowanie metody emisji akustycznej nazwanej IADP (Identyfikacji Aktywnych Procesów Destrukcyjnych) do oceny stanu technicznego mostu stalowego (nitowanego) w Sandomierzu, usytuowanego w ciągu drogi krajowej 77 stanowiącego ważne połączenie komunikacyjne zachód – wschód Polski. Wyłączenie tego obiektu z eksploatacji będzie dużym utrudnieniem w ruchu drogowym i spowoduje starty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Sygnały emisji akustycznej AE uzyskane z przeprowadzonych, podczas eksploatacji obiektu, badań poddano wieloparametrowej analizie sygnału oraz grupowaniu w klasy odpowiadające określonym procesom destrukcyjnym. Uzyskane wyniki umożliwiły dokonanie oceny stanu technicznego mostu w warunkach rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych oraz porównanie ich z rezultatami badań prowadzonych równolegle, z wykorzystaniem metod NDT. Zbieżność uzyskanych rezultatów pozwala na stwierdzenie przydatności metody IADP do analizy stanu technicznego konstrukcji stalowych.

Przeczytaj: cały referatJerzy Weseli, Andrzej Radziecki, Stefan Pradelok

Jak nie należy budować mostów na terenach górniczych

How not to build bridges in mining areas

Streszczenie:

W referacie przedstawiono przykłady błędów w realizacjach mostów na terenach objętych górniczymi deformacjami terenu. Błędy te wynikają głównie ze źle pojętego określenia „układ statycznie wyznaczalny”. Jeden z takich błędów doprowadził do awarii. Wyjaśniono genezę błędu i podano wskazówki właściwych rozwiązań.

Przeczytaj: cały referat