Awarie Budowlane 2013 – Referaty Planetarne

Spis referatów:

Braun Chaim

Controlling operational risks in nuclear power plants

Kontrola ryzyka operacyjnego w elektrowniach jądrowych

Streszczenie:

Elektrownie jądrowe posiadają w swoim systemie poważne ilości radioaktywnych izotopów, uwolnieniu których do atmosfery może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia, środowiska, psychologiczne efekty społeczne, zaś dla właścicieli elektrowni wielkie straty ekonomiczne. Stąd też kontrola ryzyka katastrofy w elektrowni jądrowej jest najistotniejszym elementem zadań operacyjnych elektrowni. Lata doświadczenia wskazują, że właściwie prowadzona kontrola ryzyka operacyjnego zapewnia również dobre wyniki ekonomiczne elektrowni mimo poważnych kosztów z tym związanych. Referat przedstawia podstawowe elementy niezbędne dla efektywnej kontroli ryzyka operacyjnego.

Przeczytaj: cały referatGawlicki Marek, Małolepszy Jan

Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie zagrożenia

Potential hazards of utilizing industrial waste in road construction projects

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie dla trwałości konstrukcji drogowych stwarzać mogą określone składniki odpadów przemysłowych, zwłaszcza niektórych rodzajów popiołów lotnych. Omówiono różnice składów chemicznych i fazowych popiołów lotnych spowodowane zmianami sposobów spalania paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz zmiany właściwości popiołów wynikające ze współspalania wraz z węglem różnego rodzaju biomasy. Zaprezentowano składy chemiczne popiołów lotnych powstających w kotłach energetycznych, w których spalana jest wyłącznie biomasa. Omówiono również uwarunkowania bezpiecznego wykorzystania w drogownictwie żużli stalowniczych.

Przeczytaj: cały referatGucma Stanisław

Określenie parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji gazowców LNG

The determination of Świnoujście outer port parameters in view of LNG tanker operations safety

Streszczenie:

W referacie została przedstawiona symulacyjna metoda optymalizacji dróg wodnych. W metodzie tej podstawowym warunkiem jest bezpieczeństwo eksploatowanych tam statków, szacowane przy wy korzystaniu ryzyka nawigacyjnego. Metodę tą zastosowano do określenia parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz stanowiska rozładunkowego gazowców LNG typu Q-flex o długości rzędu 315 m.

Przeczytaj: cały referatMacińska Anna

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa budowlanego

The most important changes in the regulations of construction law

Streszczenie:

W referacie omówione zostały zmiany przepisów z zakresu prawa budowlanego, dokonane w ostatnich dwóch latach. Przedstawiona synteza obejmuje zmiany przepisów kluczowej z punktu widzenia organów nadzoru budowlanego ustawy – Prawo budowlane, jak również innych aktów prawnych, które regulują przebieg procesu budowlanego.

Przeczytaj: cały referatMazurkiewicz Bolesław

Podstawy wyboru rozwiązań konstrukcyjnych aktualnie realizowanych budowli morskich

The basis of the selection of the structural solution for actually constructed marine structures

Streszczenie:

Referat poświęcono analizie wyboru ostatecznych rozwiązań konstrukcyjnych aktualnie realizowanych budowli morskich dla portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz przeprawy drogowej przez Martwą Wisłę w Gdańsku. W pierwszym przypadku zajęto się przebiegiem wyboru rozwiązania konstrukcyjnego falochronu osłonowego, a szczególnie jego elementów obejmujących przede wszystkim rdzeń oraz warstwy narzutowe i ochronne. W drugim przypadku dokonano analizy rozwiązań konstrukcyjnych przeprawy drogowej przez kanał żeglowny dla platform pełnomorskich. Rozważono przeprawy w postaci mostu lub tunelu oraz przedstawiono podstawy dokonanego wyboru.

Przeczytaj: cały referatSiwowski Tomasz

Zintegrowana analiza cyklu życia w utrzymaniu mostów

The integrated life cycle analysis in bridge maintenance

Streszczenie:

Zrównoważony rozwój jest filozofią rozwoju społeczno-ekonomicznego zharmonizowanego z poszanowaniem środowiska. Ocena stosowania tej filozofii w praktyce opiera się na wiedzy, jakiej dostarcza zintegrowana analiza cyklu życia produktu/obiektu/technologii/procesu, biorąca pod uwagę aspekty środowiskowe (LCA), ekonomiczne (LCCA) i społeczne (LCSA). Rozwijane od ponad 20 lat narzędzia do wykonywania tych analiz opierają się na bazach danych środowiskowych oraz zagregowanych wskaźnikach wpływu poszczególnych materiałów/produktów/technologii na środowisko i społeczeństwo. Omówienie zasad sporządzania poszczególnych rodzajów analiz cyklu życia oraz przykładowe zastosowanie zintegrowanej analizy do oceny trzech wariantów modernizacji stalowego mostu kratownicowego jest przedmiotem niniejszej pracy.

Przeczytaj: cały referatSzer Jacek

Natura a katastrofy budowlane

Nature and the construction collapses

Streszczenie:

Katastrofy budowlane spowodowane działaniem sił natury stanowią ponad 60% wszystkich katastrof budowlanych, które zaistniały w Polsce w ostatnich pięciu latach. W pracy podjęto próbę analizy przyczyn powstawania katastrof budowlanych na podstawie własnych rejestrów oraz porównania ich z prognozami meteorologów i badaniami prowadzonymi przez inne instytucje.

Przeczytaj: cały referatWierzbicki Stanisław M., Sieczkowski Jan

Konstrukcje budynków wielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji

Large panel building structures from the point of view of protection against failures and possibility of modernization

Streszczenie:

Referat omawia problemy związane z konstrukcją użytkowanych współcześnie budynków wielkopłytowych na tle historii stosowania technologii wielkopłytowej. Przedstawiono podstawy normowe, literaturowe i badawcze projektowania rozwiązań konstrukcji nośnych. Omówiono miejsca „wrażliwe” tych konstrukcji, najbardziej podatne na możliwość awarii, do których zaliczono złącza pionowe i poziome oraz nadproża występujące w tarczach stropów i ścian. Odnotowano specyfikę konstrukcji trójwarstwowych ścian zewnętrznych. Podjęto ocenę bezpieczeństwa konstrukcji budynków użytkowanych przez wiele lat w świetle współczesnych wymagań stwierdzając, że wymagania te są spełnione. Ustosunkowano się do trwałości konstrukcji budynków wielkopłytowych. Przedstawiono możliwości dokonywania modernizacji budynków z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

Przeczytaj: cały referatWilde Krzysztof

Systemy monitoringu konstrukcji obiektów budowlanych

Structural health monitorng systems for civil engineering structures

Streszczenie:

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące celów instalacji i funkcji systemów monitoringu konstrukcji (SMK). Wyróżnione zostały dwa typy systemów SMK: systemy zapewniające bezpieczeństwo i systemy wspierające utrzymanie obiektu budowlanego. Zaprezentowane zostały przykłady dla obu typów systemów SMK z omówieniem ich zalet i wątpliwych rozwiązań. Przedstawiony materiał pokazuje brak zasad, wytycznych projektowych i regulacji prawnych, które pozwoliłyby uniknąć błędów przy projektowaniu systemów SMK nowych obiektów budowanych w Polsce.

Przeczytaj: cały referat