Awarie Budowlane 2015 – Budownictwo Ogólne

Spis referatów:

Bień Jan, Kamiński Tomasz, Rawa Tomasz

Stany awaryjne murowanych nabrzeży Odry we Wrocławiu

Failure conditions masonry piers of the Oder in Wroclaw

Streszczenie:

W pracy przedstawiono systematykę uszkodzeń oraz metodykę oceny stanu technicznego murowanych nabrzeży rzeki Odry w centrum Wrocławia opracowane na potrzeby projektu „Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej we Wrocławiu”, stanowiącego część programu unowocześnienia Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zaproponowano hierarchiczną, 2-poziomową klasyfikację uszkodzeń konstrukcji nabrzeży Odry oraz 6-stopniową skalę ocen ich stanu technicznego, uwzględniającą zaawansowanie procesów degradacyjnych, a także zakres niezbędnych działań rehabilitacyjnych. Praktyczne zastosowania opracowanych rozwiązań zaprezentowano na przykładzie trzech odcinków murowanych nabrzeży Odry.

Przeczytaj: cały referatBoryczko Małgorzata

Postępowania administracyjne organów nadzoru budowlanego prowadzone w sytuacji stanu zagrożenia obiektów budowlanych

Administration proceedings conducted by the building supervision authority in situation of building objects risk

Streszczenie:

W niniejszym referacie podjęto problematykę prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych, w okolicznościach szeroko rozumianych stanów zagrożenia obiektów budowlanych – postępowań w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej, realizacji inwestycji w sposób mogący spowodować zagrożenie oraz w przypadku stwierdzenia, że stan techniczny istniejącego obiektu budowlanego może stwarzać zagrożenie. W pracy kwestie rozwiązań technicznych przyjętych celem wyeliminowania stanów zagrożeń zostały przedstawione na przykładzie prowadzonych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie postępowań administracyjnych i przedkładanych w ich ramach ekspertyz technicznych, sporządzanych przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Celem przedmiotowego opracowania jest wskazanie roli organów nadzoru budowlanego przy eliminowaniu stanów zagrożeń obiektów budowlanych oraz przedstawienie wagi wzajemnych relacji pomiędzy różnymi organami administracji oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w procedurze ich eliminacji, zwłaszcza osób posiadających specjalistyczną wiedzę techniczną, niezbędną przy sporządzaniu ekspertyz technicznych, ustalających przyczyny występujących zagrożeń.

Przeczytaj: cały referatBryt-Nitarska Izabela

Błędy projektowe i wykonawcze jako przyczyny stanu awaryjnego budynku mieszkalnego

Design errors and regulations as the cause of the emergency status of a residential building

Streszczenie:

W referacie omówiono przypadek budynku mieszkalnego, w którym krótko po jego zasiedleniu wystąpiły znaczne uszkodzenia ścian nośnych i ugięcia stropu nad parterem. Zakres uszkodzeń był tak znaczny, że konieczne było natychmiastowe podjęcie działań zabezpieczających stateczność konstrukcji i częściowe wyłączenia budynku z użytkowania. Analizy przeprowadzone dla ustalenia przyczyn stanu awaryjnego wykazały nałożenie się na siebie błędów wykonawczych i projektowych.

Przeczytaj: cały referatDonajko Olgierd

Nierzetelność przyczyną spiętrzenia błędów prowadzących do zagrożenia katastrofą budowlaną

Unreliability cause accumulation of errors leading to the risk of failure of the building construction

Streszczenie:

W referacie przedstawiono przykład inwestycji, przy której projektowaniu i realizacji popełniono szereg błędów i nieprawidłowości wynikających z niewiedzy bądź zbagatelizowania obowiązujących przepisów. Dodatkowo wystąpiło lekceważenie obowiązków ze strony nadzoru na budowie połączone z samowolnymi działaniami wykonawcy mającymi na celu obniżenie kosztów bez zwracania uwagi na konsekwencje wytrzymałościowe. W efekcie – zestawienie tych czynników spowodowało przed awaryjny stan nowej i jeszcze nieukończonej konstrukcji budynku magazynowego.

Przeczytaj: cały referatKawulok Marian, Chomacki Leszek, Słowik Leszek

Wzmocnienie znacznie wychylonej attyki kościoła na dalsze wpływy górnicze

Strengthening of significantly tilted church attic for further mining influences

Streszczenie:

Artykuł dotyczy ozdobnej attyki kościoła znajdującego się na Górnym Śląsku, która wykazywała już znaczne wychylenie. Na skutek planowanej eksploatacji górniczej jej wychylenie ulegnie zwiększeniu, co przy dodatkowych obciążeniach wstrząsami górniczymi może zagrozić jej stateczności. W celu uniknięcia powstania stanu awaryjnego omawianej konstrukcji konieczne jest jej wzmocnienie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń i opis wykonanego wzmocnienia.

Przeczytaj: cały referatChruściel Wojciech, Kuczyński Krzysztof

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów tymczasowych na przykładzie hali namiotowej

Operational safety of temporary structures on the example of tent hall

Streszczenie:

Hale namiotowe coraz częściej znajdują swoje zastosowanie przy organizacji krótkotrwałych imprez masowych gdy panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na ich organizację na świeżym powietrzu. Ze względu na swoją konstrukcję oraz czas eksploatacji obiekty te zalicza się do obiektów tymczasowych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia przez Inwestora prowadzenia robót budowlanych. Proces ten jest krótki oraz nie wymaga spełnienia wielu formalności w przeciwieństwie do decyzji o pozwoleniu na budowę. Na przykładzie katastrofy w postaci zawalenia się hali namiotowej w referacie przedstawiono aspekty formalnoprawne i techniczne, które powinny być uwzględniane na etapie projektowania oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Przeczytaj: cały referat


Noakowski Piotr, Rost Markus, Leszinski Holger

Podwieszenie uszkodzonej konstrukcji do pobliskiego komina

Hooking up of a damaged structure on a nearby chimney

Streszczenie:

Artykuł omawia niecodzienną metodę zabezpieczenia rozległego elektrofiltra elektrowni w Kolonii zagrożonego runięciem. W celu odżegnanie katastrofy wykorzystano pobliski komin przemysłowy, do którego uszkodzona konstrukcja została podwieszona. Ten stan rzeczy umożliwił bezpieczną reperację filtra. Omówiono stopień awarii, konstrukcję podwieszenia, wytężenie jej poszczególnych elementów jak i jej ostateczny wygląd.

Przeczytaj: cały referat


Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław

Awaria ściany osłonowej w centrum handlowym

The curtain wall failure in shopping center

Streszczenie:

Podczas rozbudowy centrum handlowego wystąpił wyciek mieszanki betonowej w szczelinę osłonowej ściany trójwarstwowej istniejącej części obiektu. Spowodowało to odpadniecie fragmentu elewacji z betonowych bloczków systemu TAB (TeknoAmerBlok). Po rozebraniu pozostałej części elewacji odkryto liczne wady kotwienia elewacyjnej warstwy za pomocą kotwi drutowych WK i tworzywowych kołków rozporowych SX8. Ujawnione po awarii ukryte wady kotwienia ciężkiej warstwy elewacyjnej, spowodowały konieczność wykonania wzmocnienia pozostałych elewacji TAB, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania centrum handlowego.

Przeczytaj: cały referatSzymczak-Graczyk Anna

Uszkodzenia płyt obudowy ściennej wraz ze sposobem naprawy

Damage to wall clading panels including the method of repair

Streszczenie:

W pracy przedstawiono uszkodzenia płyt obudowy ściennej hali magazynowej. Obudowa wykonana została z płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach z blachy stalowej. Po krótkim okresie użytkowania na elewacji powstały liczne uszkodzenia, które nie wpływały na nośność elementów, lecz nie spełniały właściwego efektu estetycznego. W artykule przedstawiono sposób naprawy uszkodzonych płyt elewacyjnych. Czynnikiem stanowiącym o wyborze sposobu naprawy uszkodzeń była dostępność elewacji od strony zewnętrznej oraz konieczność nieprzerwanego funkcjonowania zakładu.

Przeczytaj: cały referatWałach Daniel, Dybeł Piotr, Jaskowska-Lemańska Justyna, Czaja Joanna

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej Zespołu Pałacowego w Gorzanowie

Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano wyniki analizy, jaką przeprowadzono w celu określenia przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie. Niniejsza katastrofa spowodowana była następstwem rozwoju korozji biologicznej wywołanej znacznym zawilgoceniem konstrukcji więźby, złym stanem technicznym obiektu oraz źle przeprowadzonych prac remontowych pokrycia. W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego omawianego obiektu, zarejestrowane uszkodzenia oraz wyniki obliczeń numerycznych na podstawie, których określono główne przyczyny utraty stateczności konstrukcji.

Przeczytaj: cały referat