Awarie Budowlane 2015 – Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

Spis referatów:

Abdeldjelil Belarbi, Mehdi Zomorodian, Guang Yang, Bora Acun

Pure shear tests on FRP strengthened membrane elements

Badanie czystego ścinania wzmacnianych elementów membranowych zbrojonymi włóknami polimerowymi

Streszczenie:

As a response to corrosion problems in reinforcing steel, and to increase the efficiency of strengthening systems in terms of time and ease of application, alternate materials such as Fiber Reinforced Polymer (FRP) composites have grown more popular in civil engineering. While research related to the flexural behavior of FRP-strengthened elements has reached a mature phase, the study on shear behavior is still in a developing stage. This paper presents the results of an on-going project, which aims to develop a rational model to evaluate the behavior of the FRP strengthened reinforced concrete element subjected to pure shear. A series of large-scale tests were conducted using the Universal Panel Tester at the University of Houston (UH). Preliminary test results were presented, and the research methodology on modifying the SMM model to account for the effect of FRP was also addressed.

Przeczytaj: cały referatGoszczyńska Barbara, Świt Grzegorz, Trąmpczyński Wiesław

Badanie obiektów żelbetowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej – procedura badań

Inspections of reinfoced structures using the acoustic emission method IADP – test procedures

Streszczenie:

W pracy przedstawiono metodę diagnostyki konstrukcji inżynierskich IADP (identyfikacji aktywnych procesów destrukcyjnych) bazującą na analizie sygnałów emisji akustycznej generowanych w czasie obciążeń eksploatacyjnych. Zaproponowano procedurę diagnostyki i monitoringu konstrukcji żelbetowych, która może być elementem obowiązującej instrukcji GDDKiA przeglądu drogowych obiektów mostowych.

Przeczytaj: cały referatGwóźdź Marian

Specyfikacja elementów niezawodności zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Specification of reliability elements for the roof support structure of Silesian Stadium in Chorzów

Streszczenie:

Projektowanie konstrukcji budowlanych według współczesnej generacji norm europejskich jest oparte na formacji wymiarowania metodą współczynników obciążenia i nośności. Jest to odmiana metody stanów granicznych, która różni się od podobnej formacji wprowadzonej w Polsce w latach 70 ubiegłego wieku. Podstawy merytoryczne i formalne tej metody są sformułowane w Eurokodzie 1990 oraz w europejskich normach wykonania konstrukcji. W referacie przeprowadzono specyfikację elementów niezawodności dla konstrukcji nośnej zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, uwzględniając zasady różnicowania niezawodności według Eurokodu 1990. Rezultaty specyfikacji opracowano w formie karty niezawodności obiektu. Zaproponowano także, dla konstrukcji budowlanych należących do klasy konsekwencji CC3, zastąpienie normowej prognozy obciążeń klimatycznych danymi statystycznymi, rejestrowanymi na stacjach meteorologicznych w okresie wieloletnim.

Przeczytaj: cały referatMiśkiewicz Mikołaj, Chróścielewski Jacek, Sobczyk Bartosz, Pyrzowski Łukasz, Wilde Krzysztof

Weryfikacja wzmacniania środników krokwi dachu zbiornika na gaz

Werification of rafter strengthennig in the gas tank roof

Streszczenie:

Praca dotyczy wariantowej analizy wyselekcjonowanych detali konstrukcji dachu zbiornika na gaz w terminalu regazyfikacyjnym LNG w Świnoujściu. W kontekście bezpieczeństwa konstrukcji badano fakt pominięcia w trakcie budowy części przewidzianych w projekcie żeberek usztywniających środniki krokwi w strefie mocowania wieszaków. Obliczenia w środowisku MES przeprowadzono w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował liniową analizę całej konstrukcji dachu. Wyniki obliczeń liniowych stanowiły punkt wyjścia do etapu drugiego, w którym w zakresie geometrycznej i materiałowej nieliniowości analizowano zachowanie się wytypowanych detali dachu w stanie ich przeciążenia. Przeprowadzone obliczenia ujawniły znaczne rezerwy wytrzymałościowe tych detali wykazując, że nie zachodzi konieczność kosztownego wbudowania w konstrukcję pominiętych żeberek usztywniających środniki krokwi dachu zbiorników.

Przeczytaj: cały referatPieniążek Jerzy

Wpływ warunków eksploatacyjnych na stan przedawaryjny konstrukcji dachu nad halą basenową

The influence of service conditions on pre-damage state of swimming pool roof

Streszczenie:

W referacie opisano uszkodzenia jakim uległa konstrukcja dachu znajdującego się nad halą basenową. Uszkodzenia te powstały na skutek złych warunków eksploatacyjnych, spowodowanych niesprawną wentylacją mechaniczną obiektu. Przeanalizowano wpływ warunków eksploatacyjnych, takich jak temperatura wewnętrzna w hali oraz wilgotność względna powietrza, na konstrukcję dachu. Sprawdzono, jak będą oddziaływały na konstrukcję dachu nowe warunki eksploatacyjne jakie docelowo wystąpią po naprawie oraz modernizacji wentylacji mechanicznej.

Przeczytaj: cały referatŚwit Grzegorz, Trąmpczyński Wiesław, Krampikowska Aleksandra

Badania stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej

The use acoustic emission testing method of underground tanks bunker on petroleum products

Streszczenie:

W pracy przedstawiono metodę diagnostyki stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem analizy sygnałów emisji akustycznej generowanych w czasie obciążeń eksploatacyjnych do wykrywania ewentualnych nieszczelności zbiornika. Zaproponowano kryteria oceny stanu technicznego zbiorników bazującego na sygnałach emisji akustycznej.

Przeczytaj: cały referatWilde Krzysztof, Meronk Błażej, Groth Michał, Miśkiewicz Mikołaj

Monitoring konstrukcji z zastosowaniem niwelacji hydrostatycznej

SHM systems with hydrostatic leveling system

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania różnych typów systemów niwelacji hydrostatycznej. Systemy te stanowią główny moduł pomiarowy urządzeń służących do ciągłej diagnostyki obiektów budowlanych, całych dzielnic lub wielkogabarytowych urządzeń. Zaletą systemów hydrostatycznych jest ich duża dokładność, niezawodność i relatywnie niska cena. W pracy przedstawione zostały zastosowania zautomatyzowanych modułów niwelacji hydrostatycznej w hali Ergo Arena, dzielnicy Soho w Londynie i w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN.

Przeczytaj: cały referatŻółtowski Krzysztof, Drawc Michał

Stadion Narodowy. Model statyczny do monitoringu konstrukcji

National Stadium. Static model for monitoring of construction

Streszczenie:

W referacie opisano proces definiowania modelu numerycznego konstrukcji zadaszenia Stadionu Narodowego, stworzonego jako element ekspercki w systemie monitoringu. Model ten został zweryfikowany na podstawie badań konstrukcji wiszącej. W referacie zamieszczono opis modelu MES, procesu walidacji i wnioski dotyczące dokładności obliczeń pierwotnych w świetle przeprowadzonych badań. Analizy przeprowadzono na zlecenie Administratora Stadionu Narodowego.

Przeczytaj: cały referat


Żółtowski Krzysztof, Drawc Michał

Stadion Śląski. Analiza wpływu wybranych imperfekcji i uszkodzeń na nośność konstrukcji zadaszenia

Śląski Stadium. Analysis of the influence of selected imperfecitons and damages on capacity of roofing construction

Streszczenie:

W referacie przedstawiono wyniki analiz uwzględniających imperfekcje konstrukcji linowej i efekty zerwania wybranych cięgien na nośność i stateczność globalną konstrukcji linowej. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej na zlecenie Inwestora.

Przeczytaj: cały referatŻółtowski Krzysztof, Romaszkiewicz Tomasz

Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w kon-strukcji zadaszenia i innych

kluczowych detali konstrukcyjnych

Slask Stadium. Capacity analysis of new connector between radial and circumferential cables of roof structure

Streszczenie:

Przyczyną niepowodzeń w montażu zadaszenia Stadionu Śląskiego była awaria (zerwanie) staliwnego łącznika („krokodyla”) pomiędzy linami radialnymi i obwodowymi. W ramach audytu konstrukcji zadaszenia autorzy stworzyli wytyczne dla nowego łącznika i w konsekwencji dokonali analiz nośności zaprojektowanej ponownie konstrukcji. W referacie przedstawiono ponadto analizy wytężenia połączeń sworzniowych lin do konstrukcji stalowej i szczegółowe analizy głównych pierścieni ściskanych. Podsumowano wyniki obliczeń MES analizowanych detali i sformułowano wnioski.

Przeczytaj: cały referat