Awarie Budowlane 2015 – Geotechnika

Spis referatów:

Bednarek Roman, Seul Cyprian

Przyczyny osiadania budynków mieszkalnych po wzmocnieniu podłoża

The cause of the settlement of habitable buildings after reinforcing the soil

Streszczenie:

W pracy przedstawiono przyczyny nadmiernego osiadania budynków posadowionych przy ul. Grafitowej w Mierzynie. Określono budowę geologiczną podłoża oraz oceniono warunki gruntowo-wodne z uwagi na nadmierne osiadanie fundamentów budynków mieszkalnych. Zastosowane wzmacnianie podłoża metodą jet-grouting nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po wykonaniu pilotażowych badań podłoża gruntowego wskazano na przyczyny osiadania budynków zarówno przed jak i po wykonaniu iniekcji strumieniowej typu jet-grouting. Problem osiadania omawianych budynków jest nadal otwarty.

Przeczytaj: cały referatGodlewski Tomasz, Łukasik Stanisław, Tkaczyk Jarosław, Bogusz Witold, Witowski Marcin

Zagrożenia utraty stateczności hydraulicznej głębokiego wykopu na przykładzie budowy wielko-powierzchniowego obiektu handlowego

The risk of the hydraulic failure of the deep excavation on the example of the construction of the large area commercial building

Streszczenie:

Artykuł porusza problemy geotechnicznego i hydrogeologicznego rozpoznania podłoża budowlanego, w kontekście realizacji głębokiego wykopu w skomplikowanych warunkach gruntowych, przy występowaniu silnie napiętego zwierciadła wód podziemnych. Analizy dokonano na przykładzie budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, posadowionego na płytowym fundamencie bezpośrednim, z częścią podziemną realizowaną w osłonie ścian szczelinowych. W trakcie głębienia wykopu na terenie inwestycji doszło do serii awarii polegających na wystąpieniu przebić hydraulicznych. Przyczyną awarii były naturalne i antropogeniczne nieciągłości gruntowych warstw nieprzepuszczalnych, izolujących dno wykopu.

Przeczytaj: cały referatHowiacki Tomasz, Mieszczak Małgorzata, Jedliński Sebastian

System monitorowania konstrukcji Kopca Kościuszki w Krakowie

Structural health monitoring system for the Kościuszko Mound in Cracow

Streszczenie:

Kopiec Kościuszki w Krakowie to budowla geotechniczna szczególnie wrażliwa na deformacje, między innymi ze względu na niekorzystny budulec i bardzo strome pochylenie zboczy. W przeszłości wielokrotnie dochodziło do jego awarii, a największa miała miejsce po powodzi w 1997 r. Kompleksowy, kosztowny remont nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i nie zatrzymał destrukcyjnego wpływu natury. Było to jedną z przyczyn, dla których w roku 2012 zainstalowano na obiekcie nowoczesny, automatyczny system monitorowania. Dostarcza on informacji na temat różnych wielkości fizycznych związanych z pracą kopca, m.in. przemieszczeń pionowych, odkształceń obwodowych i promienistych oraz ciśnienia wody porowej gruntu wewnątrz bryły i wilgotności jego warstwy wierzchniej. Korelacja uzyskanych wyników z pomiarami geodezyjnymi, inklinometrycznymi oraz meteorologicznymi (pochodzącymi ze stacji pogodowej będącej częścią systemu monitorowania) umożliwi kompleksową ocenę mechanizmów pracy warstw gruntowych w obrębie bryły kopca i ułatwi zaprojektowanie jego wzmocnień w przyszłości.

Przeczytaj: cały referatJaniński Sławomir

Interpretacja wyników próbnych obciążeń pali według normy PN EN przyczyną potencjalnej katastrofy

Results of the interpretation of pile load testing, in accordance with the PN-EN standard, a potential cause of disaster

Streszczenie:

Wprowadzenie do polskiej praktyki geotechnicznej Norm PN-EN wiąże się z wieloma problemami, dotyczącymi interpretacji treści Norm i ich prawidłowego zastosowania. W referacie przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją wyników próbnych obciążeń pali. Przedstawiono sposób określania nośności pali na podstawie nieprawidłowo interpretowanych zapisów Normy PN-EN. Dokonano porównania wartości nośności pali, określanych na podstawie wyników próbnych obciążeń, zgodnie z treścią Normy PN-EN i Normy PN. Wskazano na niebezpieczeństwo stosowanej interpretacji zapisów Normy PN-EN, mogą- ce prowadzić do katastrof budowlanych.

Przeczytaj: cały referatKawalec Jacek

Przykład awarii konstrukcji oporowej wykonanej z gabionów

Case study of failure of retaining structure formed from gabions

Streszczenie:

Na budowie obiektu kubaturowego w jednym ze Śląskich miast zaprojektowano umocnienie skarpy nasypu wokół obiektu w postaci koszy gabionowych. Po krótkim czasie od ich instalacji, jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania, stwierdzono deformację konstrukcji. Referat omawia wymagania projektu i specyfikacji oraz przyczyny jakie doprowadziły do uszkodzenia konstrukcji z koszy gabionowych.

Przeczytaj: cały referatKoda Eugeniusz, Lech Mariusz, Osiński Piotr

Wykorzystanie metody elektrooporowej do rozpoznania nieszczelności izolacji składowisk odpadów

Geoelectrical tests as a method of leakage detection in landfill containment systems

Streszczenie:

Składowiska odpadów są budowlami inżynierskimi, w których jedną z najważniejszych funkcji jest zapewnienie szczelności w celu wyeliminowania migracji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego. W Polsce istnieje wiele składowisk, na których obserwuje się wydostawanie się odcieków (zanieczyszczeń) do podłoża. W celu rozpoznania tego rodzaju stanów awaryjnych często nie wystarczą metody rutynowych badań geotechnicznych, ze względu na utrudniony dostęp do podłoża znajdującego się pod składowiskiem o dużej powierzchni i miąższości zdeponowanych odpadów. W przypadku tego rodzaju obiektów bardzo pomocne mogą okazać się metody geofizyczne, które znajdują w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w praktyce inżynierskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych metodą elektrooporową na trzech składowiskach odpadów posiadających poziome (geomembrany) lub pionowe (przesłony bentonitowe) uszczelnienia. Badania geofizyczne elektrooporowe pozwoliły ocenić stan tych uszczelnień, a w przypadku nieszczelności określić kierunek migracji i strefę zanieczyszczoną.

Przeczytaj: cały referatKozłowski Tomasz

Zmiany technologii wykonywania sieci sanitarnych podczas realizacji programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”

Changes of the technology execiuting of sanitary pipelines during realization of the project “Water quality improvement in Szczecin”

Streszczenie:

Realizacja wykopów liniowych wymaga szczególnej staranności począwszy od badań geotechnicznych, fazy projektowej i wykonawczej. Przed przystąpieniem do realizacji robót linowych ważne jest sprawdzenie zgodności projektu z warunkami zabudowy. Jest to istotne ponieważ może zajść konieczność zmiany technologii prowadzenia robót budowlanych. Referat dotyczy również prawidłowego doboru technologii bezwykopowej dla instalowania rur osłonowych dla grawitacyjnych sieci sanitarnych.

Przeczytaj: cały referatKumor Maciej Kordian, Kumor Maciej Kordian, Młynarek Zbigniew

Uszkodzenia obwodnicy drogowej na skutek uproszczonego rozpoznania budowy podłoża i błędnych decyzji projektowych

The bypass road damage caused by the incomplete diagnosis of subsoil and improper design decisions

Streszczenie:

Podłoże naturalnej części obwodnicy stanowiła warstwa zastoiskowych namułów organicznych i torfów lokalnie gytii, o zmiennej miąższości. Grunty te nie zostały rozpoznane w podłożu pasa drogowego i w konsekwencji nieusunięte. Poziom wód gruntowych regulowany lokalnie przez lata za pomocą urządzeń melioracyjnych, został zniszczony przez powstałe okna hydrogeologiczne, po lokalnej wymianie na grunty dobrze przepuszczalne. Szczegółowe badania geotechniczne sprawdzające (sondowania CPTU, DMT), potwierdziły, że przyczyny deformacji i uszkodzeń obwodnicy są związane ze statyczną konsolidacją gruntów organicznych oraz niedokładnego rozpoznania budowy podłoża, w wyniku czego podjęte zostały błędne decyzje projektowe i realizacyjne obiektu.

Przeczytaj: cały referatLapina Olga, Szapovalov Aleksander

Wpływ procesów geologicznych na stabilność powierzchniową gruntów w sąsiedztwie budo¬wa-nych dróg na przykładzie budowy autostrady „Kijów – Odessa”

Geological processess impact on soil surface stability based on construction of highway „Kiev – Odessa”

Streszczenie:

W pracy dokonano analizy wpływu właściwości geotechnicznych, parametrów gruntu oraz procesów geologicznych na aktywność procesów osuwiskowych na przykładzie nasypów drogowych wraz z konsekwentnymi następstwami na przykładzie drogi ekspresowej na Ukrainie na trasie Odessa – Kijów. Analizowano przyczyny i uwarunkowania procesów osuwiskowych na rzeczywistych obiektach.

Przeczytaj: cały referatMajer Stanisław, Szmechel Grzegorz

Wykorzystanie keramzytu geotechnicznego do naprawy nasypów drogowych

Gravelite use for road embankment reconstruction

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zastosowanie keramzytu geotechnicznego podczas budowy obwodnicy m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 oraz propozycje naprawy uszkodzonej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 106 w km 34 + 060 do 34 + 180. Powodem przerwania prac na obwodnicy Gościna jak i deformacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 106 koło miejscowości Ogorzele były grunty organiczne, znajdujące się w podstawie nasypów. W obydwu przypadkach zaproponowano z uwagi na ponad 100 letni okres użytkowania nasypów, zastosowanie odciążenia gruntów słabych. Jako materiał lekki zastosowano keramzyt geotechniczny, charakteryzujący się gęstością po zagęszczeniu ok. 400 kg/m3 . Tak wykonana przebudowa nasypu daje taki sam rezultat jak czasowe przeciążenie organicznego podłoża, pod względem redukcji długotrwałych osiadań. W drugim analizowanym przypadku dodatkowo należało uwzględnić konieczność utrzymania przejezdności drogi podczas przebudowy.

Przeczytaj: cały referatMeyer Zygmunt, Kowalów Mariusz, Wasiluk Adam, Wolff Christian

Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy fabryki samochodów marki Volkswagen we Wrześni

The optimization of large production hall foundation conditions according to the Volkswagen factory in Września

Streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę nośności pali stanowiących fundament dużej hali, w oparciu o warunki mobilizacji odporu pobocznicy i podstawy pala. W analizie wykorzystano znaną w literaturze metodę Meyera-Kowalowa [2], która pozwala na wykreślenie krzywej obciążenie-osiadanie pala w pełnym zakresie obciążeń. Metoda ta pozwala na określenie strefy bezpieczeństwa pracy pala w zakresie dopuszczalnych osiadań, aby w ten sposób ustalić współczynnik bezpieczeństwa SF.

Przeczytaj: cały referatMeyer Zygmunt, Szmechel Grzegorz

Określenie nośności pobocznicy pala na podstawie próbnych obciążeń statycznych

Pile shaft ressistance on the basis of static pile load testing

Streszczenie:

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody Meyera-Kowalowa do predykcji zachowania pala pod próbnym obciążeniem statycznym, oraz wskazano możliwość wykorzystania tej metody do określenia granicznej nośności podstawy pala. W pracy przedstawiono dwa odmienne przypadki zachowania pali pod próbnym obciążeniem statycznym, analizę ich osiadań z wykorzystaniem metody MeyeraKowalowa, a także próbę opisania mechanizmu rozdziału nośności pala na jego podstawę i pobocznicę. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz wskazują na występowanie pewnych błędnych założeń przy samym projektowaniu nośności pali.

Przeczytaj: cały referatMeyer Zygmunt, Żarkiewicz Krzysztof

Analiza współpracy pala z gruntem w dużym zakresie osiadania

The analysis of pile cooperation in soil in large of settlement range

Streszczenie:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono interpretację wyników próbnego, statycznego obciążenia pali. Na podstawie wstępnych badań laboratoryjnych na palach o zmniejszonych wymiarach określono zależności umożliwiające wyznaczenie mobilizacji oporu pod podstawą pala w zależności od osiadania jego głowicy. Przedstawiono metodę wyznaczenia rozkładu oporu na pobocznicy i pod podstawą pala na podstawie wyników próbnego obciążenia i sondowania CPT. Przeanalizowano dwa pale Tubex przeznaczone pod fundament przyczółków mostu w rejonie Szczecina. Analiza polegała na określeniu charakteru rozkładu oporów w dużym zakresie osiadania, znacznie wykraczającym poza próbne obciążenie statyczne. Wykazano, że projektowane wartości granicznego oporu gruntu pod podstawą i na pobocznicy pala nie zawsze w pełni odzwierciedlają prawidłową współpracę pala w podłożu gruntowym. Opory na pobocznicy pala są mobilizowane bardzo szybko, i w zakresie próbnego obciążenia statycznego często mają decydujący wpływ w przenoszeniu obciążenia zewnętrznego.

Przeczytaj: cały referatMitrosz Oskar

Wzmocnienie nasypu kolejowego w stanie awaryjnym w ciągu linii E65 w miejscowości Jurkowice

Soil improvement of embankment in failure state along railway line E65 in Jurkowice

Streszczenie:

W artykule przedstawiono sposoby wzmocnienia i stabilizacji nasypu w stanie awaryjnym w ciągu linii kolejowej E65 w miejscowości Jurkowice w ramach projektu modernizacji i dostosowania międzynarodowej linii kolejowej do potrzeb kolei dużych prędkości. Omówiono przyczyny awarii, rolę poprawnego rozpoznania warunków geotechnicznych podłoża oraz rozwiązania projektowe wzmocnienia nasypu kolejowego. Opisano sposób monitorowania czynnego osuwiska i podejmowania działań naprawczych w myśl projektowania aktywnego w zależności od uzyskanych wyników analizy nasypu. Przedstawiono możliwe oraz przyjęte działania naprawcze.

Przeczytaj: cały referat


Parylak Krzysztof, Antoniszyn Grzegorz, Witek Kinga, Zięba Zofia

Brak badań geotechnicznych przyczyną awarii ścianki szczelnej w dole budowlanym

Failure of sheet piling in the foundation trench caused by lack of geotechnical investigations

Streszczenie:

Do potrzeb budowy nowego jazu w korycie rzeki Nysa Kłodzka w Nysie zamiast wymaganych Prawem budowlanym badań geotechnicznych wykonano jedynie badania geologiczne. Głębokość rozpoznania była zbyt mała, a liczba wierceń i sondowań oraz zakres badań laboratoryjnych nie spełniały wymogów III kategorii geotechnicznej. W konsekwencji w tzw. dokumentacji geotechnicznej podano niezgodny z rzeczywistością układ warstw, a parametry geotechniczne nie mogły być podstawą do poprawnego zaprojektowania i posadowienia jazu. Nie wykazano także, że pod dnem szeroko przestrzennego wykopu fundamentowego zamiast podanych w dokumentacji gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym występowały ich nieliczne przewarstwienia w sufozyjnych piaskach drobnych i pylastych o miąższości ponad 4,5 m. Przyjęcie do projektowania tak nieprawdziwych cech podłoża spowodowało, że ściankę szczelną zakończono w piaskach zaledwie 3,7 m poniżej poziomu posadowienia jazu. W wykonywanym początkowo w gruntach spoistych wykopie na głębokości 6 m powstało przebicie hydrauliczne. Nastąpiło gwałtowne wyparcie dolnego końca ścianki, a dół budowlany zapełnił się sufozyjnym gruntem. Spowodowało to także całkowite rozluźnienie podłoża pod projektowanym fundamentem budowli.

Przeczytaj: cały referatDaniel Ryszard A.

Awaria i odbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych Nowego Orleanu po huraganie Katrina

Damage and reconstruction of the New Orleans’ flood defences in the aftermath of urricane Katrina

Streszczenie:

W końcu sierpnia bieżącego roku minie 10 lat od katastrofalnego zalania Nowego Orleanu przez wody huraganu „Katrina”. Autor niniejszego referatu był konsultantem i opiniodawcą przy pracach nad projektami obiektów – głównie ruchomych zapór morskich – mających zmniejszyć zagrożenie miasta podobną katastrofą w przyszłości. Obiekty te są już w większości zrealizowane. W niniejszym referacie omówione zostaną krótko awarie grobli przeciwpowodziowych, jakie istniały w Nowym Orleanie przed Katriną, oraz nauczki wyciągnięte z tych awarii po powodzi. Następnie już dokładniej przedstawione zostaną zarysy nowego, zmodernizowanego układu zabezpieczeń miasta przed wtargnięciem fali powodziowej. Główną uwagę poświęcono kluczowym elementom tego układu, takim jak nowe lub wzmocnione groble, bariera morska wzdłuż Kanału Portu Wewnętrznego (IHNC) oraz – najbardziej szczegółowo – konstrukcje ruchomych zapór morskich będących przedmiotem doradztwa i opiniodawstwa autora. Omówiono motywy wyboru zarówno ogólnych układów konstrukcyjnych tych obiektów, jak i ich najważniejszych szczegółów technicznych, materiałów i metod realizacji. Referat kończy kilka zdań o przydatności wiedzy o technologii zapór morskich dla sytuacji w Polsce.

Przeczytaj: cały referatSikora Zbigniew, Subotowicz Wiesław, Wyroślak Mariusz, Ossowski Rafał

Awaryjny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze

The failure state of the cliff shore in Jastrzębia Góra

Streszczenie:

W artykule opisano aktualny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem procesów geodynamicznych oraz wpływu budowy geologicznej podłoża gruntowego na prędkość abrazji klifu. Opisano przyczyny występowania awarii na brzegu w Jastrzębiej Górze oraz szczegóły umocnienia brzegu w rejonie ośrodka wypoczynkowego „Bałtyk”. W podsumowaniu autorzy wskazują kierunek postępowania w celu zapobieżenia propagacji usuwiska i powstania megaawarii o zasięgu mogącym zagrozić obiektom budowlanym zlokalizowanym na zapleczu klifu.

Przeczytaj: cały referatSikora Zbigniew, Wyroślak Mariusz, Ossowski Rafał

Przebudowa infrastruktury podziemnej w zwartej zabudowie – studium przypadku

Rebuilding of underground infrastructure in urba areas – case study

Streszczenie:

Artykuł porusza problematykę właściwego projektowania i wykonawstwa robót podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy odkształceniami ośrodka gruntowego, a elementami istniejącej infrastruktury. Omówiono przypadek awarii z roku 2013, która miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Wałowej i Rybaki Górne w Gdańsku, do której doszło w czasie prowadzenia robót mikrotunelingowych. Przedstawiono wybrane szczegóły związane z fazą projektową, w tym ocenę rozpoznania geotechnicznego oraz przeprowadzonej inwentaryzacji, wskazano prawdopodobne przyczyny awarii oraz odniesiono się do decyzji nadzoru. Na końcu przedstawiono technologię naprawy awarii oraz wnioski.

Przeczytaj: cały referatSobkowiak Jerzy, Kassaraba Agnieszka

O przyczynach i skutkach zmian geometrii podtorza linii kolejowej

On causes and effects of changes in geometry of railway track bed

Streszczenie:

W artykule zwrócono uwagę na problem niestabilności torów, który wystąpił po przeprowadzonych modernizacjach. Utratę normatywnej geometrii podtorza przy zastosowaniu gruntów rozgęszczalnych do budowy nasypu kolejowego. Historię budowy, modernizację i utrzymanie linii kolejowej można uznać za czynniki subiektywne procesu destabilizacji. Zespół zjawisk i procesów egzogenicznych występujących w obrębie nasypu kolejowego i podłoża gruntowego to czynniki, które można zaliczyć do obiektywnych. Występujące jednocześnie czynniki subiektywne i obiektywne stanowiły przyczynę zaistniałego procesu zniszczenia.

Przeczytaj: cały referatStachecki Leszek

Błędy projektu zabezpieczenia istniejącego budynku przy wykopie

Errors in design of protection of an existing building near excavation

Streszczenie:

W referacie omówiono błędy występujące w trzech kolejnych wersjach projektu budowlanego konstrukcji zabezpieczenia istniejącego budynku zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie głębokiego wykopu oraz przedstawiono własną propozycję rozwiązania konstrukcyjnego spełniającą wymogi bezpieczeństwa.

Przeczytaj: cały referat