Awarie Budowlane 2015 – Konstrukcje Stalowe

Spis referatów:

Biegus Antoni

Zagrożenie awaryjne hali stalowej spowodowane korozją jej obudowy dachowej

Prior-failure state of the steel industrial building caused by corrosion of the roof

Streszczenie:

W referacie przedstawiono mechanizmy powstania uszkodzeń korozyjnych obudowy dachowej i ich wpływu na nośność oraz trwałość stalowej konstrukcji nośnej hali. Destrukcja korozyjna doprowadziła nie tylko do zmniejszenia nośności dachowych blach fałdowych, ale także spowodowała zagrodzenie awaryjne płatwi, stężeń oraz rygli dachowych hali. Wykonano analizę zakresu i sposobu modernizacji obudowy dachu hali, a także określono warunki dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Przeczytaj: cały referatHotała Eugeniusz, Kuśnierek Mateusz, Skotny Łukasz, Boniecka Joanna

Wadliwe połączenia żeber przyczyną awarii stalowych silosów o płaszczach z blach falistych

Incorrect connections of collumns as a cause of issues in steel silos made of corrugated sheets

Streszczenie:

W płaskodennych, walcowych silosach metalowych o płaszczach z blach falistych podstawowymi elementami nośnymi tych płaszczy są pionowe żebra, wykonane często z giętych na zimno kształtowników ceowych lub kapeluszowych. Te ściskane pręty pionowe oparte są na sprężystym podłożu, którym jest walcowa powłoka płaszcza silosu, wykonana z blachy falistej. Pojedyncze żebro ma na wysokości płaszcza zróżnicowany przekrój poprzeczny i składa się z kilku odcinków, łączonych ze sobą na montażu za pomocą śrub. Wykonanie w pełni ciągłego połączenia sąsiadujących odcinków żebra jest dość trudne ze względów technologicznych. Powszechnie stosowane nakładkowe łączniki żeber są często wadliwe, gdyż nie spełniają normowego warunku ciągłości żeber. W pewnych warunkach eksploatacyjnych taka wada może powodować lokalne przeciążenia i awarię żeber wraz z całym płaszczem silosu. Sprężyste odkształcenia płaszcza silosu, jego imperfekcje geometryczne oraz lokalne obciążenia podczas opróżniania mogą wywoływać znaczne mimośrody podłużnych sił ściskających w żebrach, szczególnie w miejscach śrubowych połączeń odcinków żeber, doprowadzając do utraty nośności płaszcza silosu. W pracy przedstawiono sytuacje eksploatacyjne, które mogą skutkować awariami żeber i płaszczy silosów w przypadku braku pełnej ciągłości połączeń poszczególnych odcinków żeber.

Przeczytaj: cały referatHulimka Jacek, Skwarek Marcin

Awaria konstrukcji nośnej przenośnika taśmowego wskutek uderzenia przez samochód ciężarowy

Failure of supporting structure of conveyor belt as result of impact by truck

Streszczenie:

W referacie przedstawiono przypadek stalowej konstrukcji nośnej pod przenośnikiem taśmowym, silnie uszkodzonej w wyniku bezpośredniego uderzenia skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego. W efekcie uderzenia doszło do uplastycznienia i pęknięcia pasów blachownic, zrzucenia konstrukcji z łożysk oraz jej trwałego skręcenia. Analiza rodzaju i zakresu uszkodzeń wykazała brak możliwości wykonania remontu i wzmocnienia konstrukcji, zapewniającego jej długoletnią, bezawaryjną eksploatację. W zaistniałej sytuacji zalecono rozbiórkę uszkodzonej konstrukcji nośnej i zaprojektowano nową, dopasowaną geometrycznie do istniejących łożysk, pomostów obsługowych i podpór taśmy przenośnika.

Przeczytaj: cały referatPiekarczuk Artur, Więch Przemysław, Kujawińska Małgorzata, Malowany Krzysztof

Problemy projektowania profilowanych powłok łukowych

Design problems of arch-shaped corrugated shell elements

Streszczenie:

System ABM służy do wykonywania samonośnych łukowych przykryć budynków użyteczności publicznej. Technologia produkcji powoduje powstawanie skomplikowanej geometrii kształtownika, w którym na ściankach środnika powstają głębokie przetłoczenia i falowania. Takie ukształtowanie geometrii profilu znacznie utrudnia projektowanie z wykorzystaniem dokumentów normatywnych. Brak odpowiednich metod obliczeń prowadzi do błędów projektowych i w konsekwencja do awarii budowlanych zadaszeń. W artykule przedstawiono metodykę określania nośności profilu ABM z wykorzystaniem numerycznych metod obliczeniowych wspomaganych badaniami laboratoryjnymi.

Przeczytaj: cały referatSakano Masahiro, Yoshida Naoto, Konishi Hideyuki, Fujii Takashi

Fatigue behaviour of web penetration details with a slit in steel girder

Zachowanie zmęczenie szczegółów sieciowej penetracji ze szczeliną w belce stalowej

Streszczenie:

Fatigue cracking in steel girder web penetration details is so dangerous that it can break steel girders. One-meter-long crack was detected in Yamazoe Bridge in 2006. Since a number of highway bridges with such web penetration details may exist in Japan, it is of urgent importance to grasp these fatigue strength properties. However, few fatigue tests have been reported on steel girder web penetration details. The purpose of this study is to clarify fatigue behaviour of steel girder web penetration details with a slit through fatigue tests of specimens which have steel girder web penetration details with a slit. We design and fabricate girder specimens which have steel girder web penetration details in which cross beam lower flanges are connected to each upper or lower surface of a slit by welding. First, we conduct static loading tests to grasp the stress distributions around web penetration details. Secondly, we conduct fatigue tests to examine fatigue crack initiation and propagation behaviour and fatigue strength.

Przeczytaj: cały referatSendkowski Jerzy, Tkaczyk Anna, Tkaczyk Łukasz

Katastrofa budowlana aluminiowego masztu z odciągami

Failure of aluminum guyed mast

Streszczenie:

W pracy opisano katastrofę budowlaną aluminiowego masztu telekomunikacyjnego z odciągami o wysokości 80 m, po około 6 miesiącach eksploatacji od chwili wybudowania. Katastrofa miała miejsce w czasie porywów wiatru o niezbyt dużych prędkościach, mniejszych od przyjmowanych wartości charakterystycznych dla przedmiotowej strefy obciążenia wiatrem. Po przeprowadzonych badaniach materiałowych, wytrzymałościowych, obliczeniach i analizie zebranych materiałów ustalono, że przyczyną powstania katastrofy było kaskadowe wysuniecie się lin z zacisków i utrata stateczności położenia aluminiowego masztu. Niska wartość nośności zakotwienia pojedynczej liny była podstawowym błędem popełnionym na etapie projektowym i wykonawczym. Odstępstwo od procedur projektowych, technologicznych i odbiorczych spowodowało zaprojektowanie i wykonanie montażu masztu z istotnymi wadami. Zwrócono uwagę na potrzebę przestrzegania wymogów EC9 w trakcie projektowania, wykonawstwa, montażu oraz eksploatacji konstrukcji aluminiowych, tak, aby spełnione były wymogi niezawodności.

Przeczytaj: cały referatSkwarek Marcin, Hulimka Jacek

Katastrofa budowlana aluminiowego masztu kratowego jako efekt rażących błędów projektowych

Collapse of eighty-meter lattice mast as a result of major design erros

Streszczenie:

Referat niniejszy przedstawia przypadek masztu kratowego, ze stalowymi odciągami linowymi i lekkim trzonem wykonanym ze stopu aluminium, który uległ katastrofie budowlanej po niespełna ośmiu miesiącach eksploatacji. Konstrukcja, którą można byłoby tu określić mianem nowoczesnej, o niewątpliwie wysokich walorach estetycznych, okazała się efektem realizacji wadliwego projektu. Co gorsza, był to projekt powtarzalny, który mimo rażących błędów i nieprawidłowości autoryzowany został przez uprawnionego projektanta.

Przeczytaj: cały referatSzafrański Marek, Żółtowski Krzysztof

Analiza nośności konstrukcji stalowej terminala T2 portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Load capacity analysis of the steel structere of the terminal 2 of the Lech Wałęsa Airport in Gdańsk

Streszczenie:

W referacie przedstawiono rezultaty analiz nośności konstrukcji stalowej terminala T2 Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Prace wykonano w ramach pełnionego przez autorów nadzoru naukowego nad procesem rozbudowy istniejącej części hali. Wnioski z analiz doprowadziły do modyfikacji rozwiązania konstrukcyjnego oparcia dźwigarów dachowych na wybranych słupach. Obliczenia przeprowadzono dla globalnego modelu belkowego terminala w konfiguracji docelowej oraz wycinkowych, powłokowych modeli szczegółowych, wykorzystując MES. W modelu globalnym uwzględniono zarówno część istniejącą jak i dobudowywaną budynku. Modele wycinkowe służyły szczegółowej ocenie nośności w strefach, gdzie stwierdzono przekroczenia naprężeń granicznych. W rezultacie wypracowano sposób wzmocnienia przeciążonych stref, który zrealizowano jeszcze w trakcie prowadzonych prac montażowych.

Przeczytaj: cały referatWichtowski Bernard, Somm Mirosław

Stan awaryjny stref podporowych blachownicowych dźwigarów dachowych hali i sposób ich naprawy

The emergency state of zones of supporting roof solid-web girders of the hall and the repair method

Streszczenie:

Omówiono stan awaryjny stref podporowych stalowych dźwigarów dachowych hali przemysłowej wywołany korozją. Zinwentaryzowano stopień zniszczeń korozyjnych konstrukcji i wyjaśniono przyczyny występowania korozji warstwowej. Opisano projekt wzmocnienia podpór dźwigarów dachowych i podano wnioski końcowe.

Przeczytaj: cały referatWichtowski Bernard, Hałas Romuald

Wzmocnienie pośrednie stalowej kratowej wieży antenowej

Intermediate strengthening of the steel truss antenna tower

Streszczenie:

W referacie przedstawiono zrealizowany sposób wzmocnienia kratowej konstrukcji wieży antenowej o wysokości 11,85 m, usytuowanej na dachu murowanej wieży ciśnień. Konstrukcja o wystarczającej nośności i sztywności giętnej ulegała skręcaniu zakłócającemu poprawną eksploatację anten. Wzmocnienie wieży zrealizowano przez założenie dodatkowych prętów krzyżulcowych w pionowym skratowaniu ściennym.

Przeczytaj: cały referat