Awarie Budowlane 2015 – Konstrukcje Żelbetowe

Spis referatów:

Bator Tomasz

Stan awaryjny żelbetowych słupów sprężonych

Failure condition of prestressed concrete columns

Streszczenie:

Słupy sprężone nie są elementami powszechnie stosowanymi w budownictwie, choć udział konstrukcji prefabrykowanych stale rośnie. W artykule przedstawiono opis uszkodzeń żelbetowych słupów sprężonych z otworami technologicznymi wraz z analizą przyczyn ich powstania oraz sposobem naprawy. Uszkodzenie słupów nastąpiło w części głowicowej słupa oraz nad otworem technologicznym. Przyczyną zarysowania słupów była zbyt mała ilość zbrojenia poprzecznego zdolnego do przeniesienia naprężeń rozciągających prostopadłych do osi słupa. Przedstawiono wyniki pomiarów powstałych rys wraz z morfologią. Wykonano analizę numeryczną słupa w oparciu o program MES i model tarczowy. Analiza numeryczna potwierdziła miejsca i zakres uszkodzeń, jakie wystąpiły w omawianych słupach. Zaproponowano naprawę słupów poprzez ich poprzeczne sprężenie prętami wysokiej wytrzymałości. Wykonana analiza słupa po naprawie wykazała, że poprzeczne sprężenie jest efektywnym sposobem naprawy słupów w części głowicowej. Zwrócono uwagę, że strefa zakotwienia cięgien oraz miejsca zmiany sztywności słupa wymaga szczególnej analizy.

Przeczytaj: cały referatBłaszczyński Tomasz, Babiak Michał, Wielentejczyk Przemysław

Naprawa i wzmocnienie stropu hali rozwłókniania pod nowy ciąg technologiczny

The repair and strengthening of floor in the hall of defibering under the new technological run

Streszczenie:

Artykuł przedstawia sposób naprawy i wzmocnienia monolitycznego stropu żelbetowego znajdującego się w hali rozwłókniania na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. Stan techniczny konstrukcji stropu ze względu na działające obciążenia dynamiczne, oddziaływania wysokiej temperatury oraz oddziaływania wilgotnościowe i chemiczne, wymagał gruntownej naprawy. Wizja lokalna ujawniła osłabienia elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia i wżery korozyjne. W pracy przedstawiono wyniki analizy statycznej i dynamicznej istniejącego stropu, które wykazały niezbędną potrzebę jego naprawy i wzmocnienia. Przedstawiono również rozwiązania techniczne, które można użyć do naprawy skorodowanej konstrukcji żelbetowej. Poddano także ocenie możliwości zwiększenia obciążenia konstrukcji stropu (montaż nowych urządzeń technologicznych) oraz zaproponowano sposób jego wzmocnienia.

Przeczytaj: cały referatGryko Robert, Łapko Andrzej, Bulkowski Wiesław

Nietypowe uszkodzenie stropu o konstrukcji z żelbetowych płyt wielokanałowych

Utypica damage of precast RC Holow core slab

Streszczenie:

W pracy opisano nietypowy przypadek, stwierdzonego po wielu latach eksploatacji, uszkodzenia prefabrykowanego stropu międzypiętrowego z żelbetowych płyt wielokanałowych. Uszkodzenia w postaci podłużnych zarysowań dwu płyt stropowych zostały uwidocznione w postaci podłużnych rys, przebiegających wzdłuż linii kanałów. Wykonane odkrywki wykazały dodatkowo, że doszło do kilkucentymetrowego rozwarstwienia żeber międzykanałowych. Wykonane badania nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń, że przyczyną są błędy dotyczące zbyt małej wytrzymałości betonu lub niewłaściwego zbrojenia, a także przeciążenie płyt. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę uszkodzeń uznano błędy wykonawcze w zakładzie prefabrykacji, powstałe przy formowaniu kanałów. Zaproponowano wzmocnienia uszkodzonego stropu poprzez zamocowanie stalowych wieszaków, spinające poprzecznie uszkodzone żebra płyt.

Przeczytaj: cały referatHawro Leszek, Konderla Piotr, Kutyłowski Ryszard

Modernizacja komina przemysłowego o znacznym stopniu degradacji

Modernization of high deteriorated industry chimney

Streszczenie:

W referacie przedstawiono sposób modernizacji komina oraz fazę realizacji tej modernizacji. Komin elektrociepłowni eksploatowany przez ponad 40 lat był w bardzo wysokim stopniu zdegradowany. W oparciu o wcześniej przeprowadzone kompleksowe badania komina opracowano propozycje jego modernizacji. Z uwagi na daleko posuniętą degradację elementów konstrukcyjnych komina zastosowano niekonwencjonalny sposób przywrócenia jego zdolności eksploatacyjnych [1]. W pracy skupiono się na opisie prac modernizacyjnych pokazując istotne elementy tego procesu, w szczególności zwracając uwagę na technologię wykonania kolejnych robót.

Przeczytaj: cały referatJanowski Zbigniew, Koziński Krzysztof, Janowski Marcin

Katastrofa żelbetowej prefabrykowanej hali produkcyjnej i jej odbudowa

Disaster of prefabricated reinforced concrete production hall and its reconstruction

Streszczenie:

W pracy omówiono przypadek awarii środkowej części pięcioprzęsłowej hali żelbetowej. Hala posiada konstrukcję żelbetową posadowioną na palach. W trakcie jej eksploatacji nastąpiło gwałtowne zawalenie słupa prefabrykowanego, co spowodowało upadek dźwigarów sprężonych z całą konstrukcją elementów przekrycia dachowego. Przyczyny katastrofy hali nie zostały do końca wyjaśnione, ale konieczność uruchomienia produkcji wpłynęła na potrzebę odbudowy hali.

Przeczytaj: cały referatKałuża Marta, Kubica Jan, Hulimka Jacek

Historia wzmocnień i napraw żelbetowego stropu nad garażem

A history of strengthening and repair works of reinforced concrete slab above the garage

Streszczenie:

W referacie przedstawiono historię wzmocnień i napraw żelbetowej płyty stropu nad garażem, pełniącej jednocześnie funkcję parkingu. Od chwili wykonania płyta wykazywała szereg uszkodzeń, będących efektem poważnego błędu wykonawczego i skutkujących koniecznością wykonania wzmocnień konstrukcyjnych. W trakcie eksploatacji obiektu dochodziło, i nadal dochodzi, do powstawania drobnych uszkodzeń, zagrażających trwałości konstrukcji i pogarszających jej estetykę. Niestety, na opisaną sytuację nakłada się dość niefrasobliwe podejście zarządcy obiektu, ignorującego zalecenia dotyczące napraw i przeglądów, a następnie żądającego przedstawienia cudownych recept przywracających pełną świetność konstrukcji.

Przeczytaj: cały referatHulimka Jacek, Krzywoń Rafał

Typowe uszkodzenia prefabrykowanych belek wspornikowych, podpierających płyty trybun stadionu

Typical destruction of precast cantilever raker beams supporting the stadium auditory

Streszczenie:

W referacie opisano typowe uszkodzenie wspornikowych części belek podtrzymujących płyty trybun stadionów sportowych. Polega ono na zarysowaniu o znacznym rozwarciu, pojawiającym się już na etapie montażu prefabrykowanej konstrukcji trybun, w miejscu karbu. Autorzy obserwowali tego typu uszkodzenia podczas ekspertyz dwóch stadionów w południowej Polsce. Przeprowadzone badania oraz analizy obliczeniowe wykazały, że zarysowania wystąpiły pomimo właściwej nośności zbrojenia i poprawnego wykonawstwa elementów. W obydwu przypadkach uszkodzenia nie zagrażały wyczerpaniem nośności konstrukcji, jednakże, w perspektywie czasu, z uwagi na narażenie na bezpośrednie odziaływanie środowiska zewnętrznego, groziły one ograniczeniem jej trwałości. W podsumowaniu referatu przedstawiono kilka potencjalnych rozwiązań naprawczych, zalecenia przyjęte w opisywanych przypadkach oraz możliwości projektowe uniknięcia opisywanych uszkodzeń.

Przeczytaj: cały referatKwasha Wiktor, Hnidec Bohdan, Salijczuk Lubov

Stan awaryjny, analiza jego przyczyn i odbudowa fundamentu gazomotorowej sprężarki gazo-kompresorowej Stacji Podziemnej Przechowalni Gazu

Failure of compressor station in underground gas storage, analysis of its causes, and restoration of the foundation

Streszczenie:

Opisano przyczyny stanu awaryjnego fundamentu gazomotorowej sprężarki do wtłaczania gazu do podziemnego zbiornika i sposób jego wzmocnienia.

Przeczytaj: cały referatŁukijaniuk Bartosz

Naprawy stropów kablobetonowych

Repairs of post-tensioned slabs

Streszczenie:

Celem referatu jest zaznajomienie czytelnika z możliwościami napraw stropów kablobetonowych. Technologia stropów kablobetonowych znajduje coraz szersze zastosowanie. Niniejszy referat opisuje wybrane naprawy stropów kablobetonowych pod kątem realizacji specjalistycznych tzn. związanych ściśle z technologią sprężania – naprawy stref zakotwień i wymiany uszkodzonych lub przeciętych splotów. Referat stanowi ilustrację twierdzenia, że stropową konstrukcję kablobetonową można naprawić lub zmodernizować.

Przeczytaj: cały referatNiedostatkiewicz Maciej, Majewski Tomasz

Uszkodzenia ścian konstrukcyjnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego spowodowane błędami projektowymi i wykonawczymi

Damage to structural walls of the multioccupied residential building caused by design faults and implementation

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis usterek i uszkodzeń wewnętrznych przegród pionowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego, które powstały w wyniku popełnionych błędów projektowych oraz wykonawczych. W pracy przedstawiono koncepcje rozwiązania projektowego remontu ścian w celu doprowadzenia ich do właściwego stanu technicznego.

Przeczytaj: cały referatPająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław

Badania stanu technicznego zachowania żelbetowej zabytkowej wieży wodnej

Technical condition tests of the reinforced concrete historic water tower

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań i statyczno-wytrzymałościowych analiz żelbetowej konstrukcji 80- letniej wieży wodnej. Wieżę o szkieletowej konstrukcji wsporczej, ze zbiornikiem o pojemności 1000 m3 , posadowiono na 3 podporach w postaci stalowych łożysk sferycznych. Obecnie obiekt wyłączony jest z użytkowania i wykazuje znaczne uszkodzenia o korozyjnym charakterze. Podjęte badania laboratoryjne i badania na obiekcie, oraz obliczeniowe analizy nośności istniejącej konstrukcji, z uwzględnieniem prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej, pozwoliły użytkownikowi na podjęcie racjonalnej decyzji odnośnie remontu i przyszłego wykorzystania obiektu.

Przeczytaj: cały referatPłachecki Marian, Koziński Krzysztof

Uszkodzenia jedenastokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji wielkopłytowej spowodowane wybuchem gazu

Damages of eleven-storey large-panel housing building caused by gas explosion

Streszczenie:

W referacie przedstawiono skutki wybuchu gazu w mieszkaniu znajdującym się na trzecim piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku, zaprojektowanego i wykonanego w latach 70. ubiegłego wieku, w systemie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego WK-70. Opisano przeprowadzone prace zabezpieczające obiekt bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu, rodzaje powstałych uszkodzeń oraz zakres wykonanych napraw i wzmocnień konstrukcji budynku.

Przeczytaj: cały referatPodolski Bogdan, Bartosik Tomasz, Podolski Michał

Remont uszkodzonych żelbetowych słupów głównych wieży węglowej przeprowadzony podczas eksploatacji tego obiektu

Repair of the damaged main RC columns of the coal tower during operation of the building

Streszczenie:

W referacie przedstawiono sposób przeprowadzenia remontu i wzmocnienia zagrożonych awarią żelbetowych słupów wieży węglowej w koksowni pochodzącej z lat 30. XX w., w warunkach ciągłej, choć ograniczonej eksploatacji tej wieży. Istotnym problemem do rozwiązania okazało się zapewnienie bezpieczeń- stwa tych słupów i tym samym całej wieży podczas prac remontowych. Zaprezentowano wstępne wzmocnienie słupów za pomocą mat z włókien węglowych i stężeń w postaci stalowych rur oraz sposób przeprowadzenia remontu dostosowany do warunków eksploatacji obiektu.

Przeczytaj: cały referatRunkiewicz Leonard, Konieczny Kazimierz, Chomacki Leszek

Awaria żelbetowego stropu w trakcie budowy galerii handlowej

Failure of reinforced-concrete ceiling during construction of trade gallery

Streszczenie:

W artykule opisano awarię żelbetowego stropu. Do utraty stateczności i zawalenia się istniejącej konstrukcji doszło w trakcie betonowania znajdującej się na nim ściany żelbetowej. W oparciu o analizę nośności układu ustalono przyczyny powstałej awarii oraz wskazano błędy i uchybienia popełnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji.

Przeczytaj: cały referatSinyakin A.G., Panchenko A.W., Ivanitsky J.L., Tarnopolsky D.I., Sobko J.M.

Budowa nowego terminala lotniska Prokofiewa w Doniecku

Construction of a new terminal in Donetsk Sergey Prokofiev International Airport

Przeczytaj: cały referatSobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam

Stan techniczny budynku wielkopłytowego, zwłaszcza ścian piwnic

Condition in buildings structured with large prefabricated concrete panels, a speciality basement walls

Streszczenie:

Budynki wielkopłytowe stanowią obecnie podstawowy składnik zasobów mieszkaniowych w Polsce. Wiadomo, że w znacząco licznej grupie znajdują się użytkowane budynki z istotnymi uszkodzeniami. Przy tym wszystkim nie dokonuje się zwykle kompleksowej oceny stanu technicznego budynków i następnie określenia stopnia ich zużycia. Istnieje więc poważny i aktualny problem dotyczący diagnozowania stanu technicznego tych obiektów oraz określenia sposobów napraw, modernizacji i przystosowania do współczesnych standardów (rewitalizacja). Budynki te są użytkowane, więc trzeba skupić się nad metodami nieinwazyjnymi do oceny faktycznego stanu technicznego tych obiektów. W pracy przedstawia się wykorzystanie metod nieniszczących do oceny stanu technicznego zwłaszcza ścian piwnic w budynkach wielkopłytowych. Piwnice są obecnie najbardziej zaniedbanymi pomieszczeniami w budynkach wielorodzinnych.

Przeczytaj: cały referatSzerafin Jerzy, Halicka Anna, Fronczyk Janusz

Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w

Analysis of the tilting of the building from 60-ies of the XX c.

Streszczenie:

Wkrótce po wybudowaniu 10-cio kondygnacyjny wieżowiec uległ znacznemu przechyleniu. W pracy omówiono i przeanalizowano wyniki geodezyjnych pomiarów wychylenia, w powiązaniu z powstałymi uszkodzeniami konstrukcji. Rozważono wpływ podłoża gruntowego oraz awarii sieci wodociągowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na jego zachowanie się.

Przeczytaj: cały referatTurkowski Piotr

Odporność ogniowa belek żelbetowych wzmocnionych CFRP, zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie

Fire resistance of CFRP-strenghtened rc beams, with and without fire protection

Streszczenie:

Przedstawiono algorytm projektowania i doboru zabezpieczenia ogniochronnego belek żelbetowych wzmocnionych doklejanymi taśmami z włókien węglowych. Przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej belek żelbetowych niezabezpieczonych i zabezpieczonych ogniochronnie przy różnych stopniach wykorzystania nośności, w tym na elementach wzmocnionych CFRP pod obciążeniem przekraczającym rzeczywistą nośność na zginanie elementu przed wzmocnieniem.

Przeczytaj: cały referatWesołowski Marek, Piotrkowski Paweł

Zarysowanie dwóch zbiorników na wodę

Cracking of the two water tanks

Streszczenie:

W pracy przedstawiono realizację dwóch zbiorników żelbetowych na wodę, usytuowanych przy brzegu Zatoki Gdańskiej. W zbiornikach tych podczas próby szczelności stwierdzono liczne przecieki w ścianach bocznych. Przeprowadzona szczegółowa analiza obliczeniowa wykazała, że w procesie inwestycyjnym popełniono szereg błędów na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa. Do podstawowych błędów projektowych należy zaliczyć pominięcie w nim analizy stanu granicznego użytkowalności w odniesieniu do sprawdzenia zarysowania betonu, gdyż w projekcie skupiono się jedynie na analizie stanu granicznego nośności dla uproszczonego schematu statycznego, nie odzwierciedlającego rzeczywistego zachowania się konstrukcji zbiorników. Do błędów wykonawczych należy zaliczyć brak szczegółowych danych odnośnie parametrów betonu oraz nieodpowiednią technologię wykonywania zbiorników, uniemożliwiającą właściwą kontrolę jakości betonu.

Przeczytaj: cały referat