Awarie Budowlane 2015 – Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji

Spis referatów:

Abdelgader Hakim

Concrete repair using two stage concrete

Naprawa betonu za pomocą dwóch etapów betonowania

Streszczenie:

During the last decades, the concrete industry has been widely developing in many ways such as the methods of pouring concrete in order to achieve high quality concrete and low cost. Two-stage (Pre-placed aggregate) concrete is produced by placing coarse aggregate in a form and later injecting a cement-sand grout, to fill the voids between aggregate particles. For economic and technical reasons two-stage concrete is particularly used for construction and repair of mass structures, especially foundations, underwater constructions, and in all kinds of construction with closely spaced reinforcement. This paper presents some implementations of using such concrete in repair works, some formulae and guidelines which describe the mechanical parameters of this concrete such as modulus of elasticity, tensile strength and drying shrinkage. It was found that the modulus of elasticity and splitting tensile strength of two-stage concrete is equivalent or higher than that of conventional concrete at the same compressive strength.

Przeczytaj: cały referatBorowy Andrzej, Wróblewski Bogdan

Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów

Loadbearing capacity criteria in fire resistance tests of chosen roofs

Streszczenie:

W artykule omówiono wpływ zmiany kryterium nośności ogniowej wprowadzonej w normie PN-EN 1363-1:2012 na klasyfikacje wybranych dachów w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono przykłady wyników badań odporności ogniowej wybranych dachów. Analiza wyników badań odporności ogniowej dachów wskazuje, że wprowadzona zmiana kryterium nośności ogniowej prowadzi do istotnych zmian w klasyfikacjach dachów w zakresie odporności ogniowej, a być może także w klasyfikacjach innych elementów zginanych.

Przeczytaj: cały referatBreccolotti Marco, Bonfigli Massimo Federico, Materazzi Annibale Luigi

Improved SonReb method for the assessment of carbonated concrete

Ulepszony sposób SonReb dla oceny karbonatyzacji betonu

Streszczenie:

The safety evaluation of existing RC buildings strictly depends on the accurate evaluation of the concrete compressive strength. The most consistent way to determine this property is by means of testing on concrete cores extracted from the actual structures. However, non-destructive testings like the SonReb method would be preferred because they do not damage structures, but they are not as reliable as destructive ones. In particular, it is well known in the literature that one of the most important issues encountered using the SonReb method on existing structures is the effect of carbonation of concrete surface. Infact it alters the concrete physico-mechanical characteristics, producing rebound index measures that are no more a good depiction of the effective inner concrete properties. In this work, Authors have developed an improvement of the SonReb method by taking into account, as an additional input parameter, the thickness of the carbonated concrete layer. Using experimental data obtained from existing structures they have shown how this method resulted in a significantly improved accuracy against other traditional NDTs.

Przeczytaj: cały referatChmielewska Bogumiła, Woyciechowski Piotr, Łukowski Paweł, Adamczewski Grzegorz

Środki i zabiegi utrzymania czystości posadzek betonowych jako przyczyna ich zużycia

Cleaning treatment of the concrete floors as the reason of their accelerated wear

Streszczenie:

Posadzki betonowe wykonane w technologii DST (dry shake topping) stanowią powszechne rozwiązanie materiałowo-technologiczne w wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych. Intensywne użytkowanie posadzek w warunkach zróżnicowanych oddziaływań często powoduje ich zużycie, w czasie krótszym od założonego okresu eksploatacji, przy przyjętym harmonogramie napraw bieżących. W takich przypadkach trudna do oceny jest rola zabiegów utrzymania, w tym intensywnych, związanych z wymaganiami sanitarnymi. W artykule przedstawiono przyczyny szybkiego zużywania się posadzek DST. W części eksperymentalnej wskazano na wpływ technik i środków do czyszczenia na stan posadzki.

Przeczytaj: cały referatHorszczaruk Elżbieta, Stryszewska Teresa

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na skuteczność napraw betonowych konstrukcji podwodnych

Influence of hydrostatic pressure on the effectiveness of repairing of underwater concrete structures

Streszczenie:

Referat przedstawia wyniki badań podwodnych betonów naprawczych o zróżnicowanym składzie, pracujących w złączu pionowym w warunkach zmiennego ciśnienia hydrostatycznego. W celu zamodelowania warunków dojrzewania betonu na różnych głębokościach wykorzystano specjalną komorę ciśnieniową. Przeanalizowano wpływ ciśnienia hydrostatycznego oraz składu badanych betonów naprawczych na przyczepność do podłoża w układzie złącza pionowego. Badania prowadzono dla samozagęszczalnych betonów podwodnych poddanych w początkowym okresie dojrzewania (7 dni) oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach: 0,1; 0,3 i 0,5 MPa. Przyczepność betonów naprawczych do podłoża oznaczono metodą pull-off. Przeprowadzono również analizę SEM w obszarze płaszczyzny zespolenia betonu naprawczego z podłożem.

Przeczytaj: cały referatSulik Paweł, Izydorczyk Daniel, Sędłak Bartłomiej

Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych

Components decisive for the failure of chosen fireproof separating elements

Streszczenie:

Ocena techniczna drzwi przeciwpożarowych, w zakresie funkcjonalno-użytkowym po ich zainstalowaniu na obiekcie, nie różni się niczym od oceny normalnych drzwi. Nie jest to czynność skomplikowana i tak naprawdę wykonujemy ją codziennie otwierając i zamykając te elementy. Nie potrafimy jednak ocenić najważniejszego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, parametru tych wyrobów, czyli bezinwazyjnie potwierdzić spełnienie zadeklarowanej klasy odporności ogniowej. Pojawiające się w ostatnim okresie problemy z tego typu wyrobami, potwierdzają badania kontrolne wyrobów zdemontowanych z obiektów lub zakupionych na rynku. Ilość negatywnych wyników badań wskazuje, że nie jest to problem jednostkowy, odosobniony a raczej dotyczy istotnej części rynku, co by oznaczało, że i w niepomijalnej ilości budynków w Polsce możemy mieć problem z zamontowaniem drzwi przeciwpożarowych, których stan jest awaryjny. W referacie przedstawiono użyteczne z praktycznego punktu widzenia odbierającego obiekt, ale i inwestora procedury oraz elementy, umożliwiające dokładniejszą weryfikację zgodności deklaracji właściwości ogniowych drzwi przeciwpożarowych z rzeczywistością. Omówiono kluczowe elementy, które można zweryfikować, sprawdzić lub oszacować. Przedstawiono najczęściej spotykane nieprawidłowości, wady oraz sposób ich wykrycia i eliminacji.

Przeczytaj: cały referatJackiewicz-Rek Wioletta, Załęgowski Kamil, Garbacz Andrzej, Konopska-Piechurska Małgorzata

Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych

The specificity of repair damage of the concrete pavements

Streszczenie:

Nawierzchnie betonowe są rozwiązaniem zapewniającym wyższą trwałość konstrukcjom drogowym niż nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej, jednak są znacznie bardziej wrażliwe na błędy. Konieczne jest dołożenie wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe ich wykonanie i użytkowanie. W referacie przedstawiono klasyfikację uszkodzeń nawierzchni betonowych wraz z podaniem czynników destrukcyjnych i ich genezy, która może wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej oraz w trakcie cyklu jej życia. Omówiono ocenę uszkodzeń według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), jak również przeanalizowano możliwości wykorzystania metod nieniszczących do detekcji uszkodzeń nawierzchni. Pokazano również wybrane sposoby naprawy uszkodzeń powierzchniowych i strukturalnych nawierzchni betonowych.

Przeczytaj: cały referatKwiecień Arkadiusz, Tatara Tadeusz, Zając Bogusław

Przyczyny uszkodzeń nowej nawierzchni betonowej składowiska kontenerowego

Reasons OF damages of a newly constructed concrete pavement in containers landfill

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano przypadek powstania uszkodzeń w nowo wybudowanej nawierzchni placu kontenerowego. Opisane zostały rodzaje uszkodzeń oraz przyczyny ich powstania. Analizie poddano wyniki badań laboratoryjnych betonu pobranego z nawierzchni oraz wyniki pomiarów tensometrii mechanicznej na bazach zainstalowanych w miejscu uszkodzeń i szczelin dylatacyjnych. Na ich podstawie sporządzono wnioski z analizy, wskazujące zjawisko skurczu, jako główną przyczynę powstania rys i pęknięć, które ulegają powiększaniu podczas występujących obciążeń termicznych.

Przeczytaj: cały referatKwiecień Arkadiusz, Zając Bogusław, Gams Matija

Naprawa i zabezpieczenie murów poddanych obciążeniom dynamicznym i dużym deformacjom przy użyciu kompozytów mocowanych na podatnych warstwach adhezyjnych

Repair and protection of masonries against mining shocks using composites bonded on flexible adhesives

Streszczenie:

W pracy zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności ścian murowych na działania o charakterze sejsmicznym, w tym wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą. Przebadane zostały dwie ściany poddane obciążeniu cyklicznemu, z których jedna była niewzmocniona, a druga wzmocniona siatkami z włókien szklanych, mocowanych na podatnej poliuretanowej warstwie adhezyjnej, po wystąpieniu uszkodzeń. Wyniki pokazały, że przyklejenie materiałów kompozytowych do powierzchni bocznych ścian przy użyciu złącza podatnego jest efektywną metodą naprawy i wzmocnienia, gdyż znacząco zwiększa odporność sejsmiczną i nośność konstrukcji murowej w stopniu znacząco przewyższającym własności ściany niewzmocnionej.

Przeczytaj: cały referatPinińska Joanna, Bobrowska Alicja, Łukasiak Dominik

Geomechaniczna ocena właściwości budowlanych opok rejonu Kazimierza Dolnego i ich znaczenie historyczne

Geomechanical assessment of building properties siliceous limestone rocks (opoka) of region Kazimierz Dolny and their historical importance

Streszczenie:

Na terenie środkowo-wschodniej Polski w osadach górnej kredy występują unikalne osady węglanowe – opoki, wykorzystywane od wielu wieków jako surowiec budowlany zwany „białym kamieniem”. Wzniesione z nich obiekty sakralne, zamki obronne, spichlerze zbożowe oraz mieszczańskie kamienice są unikalnymi śladami średniowiecznego budownictwa regionalnego. Wiele z tych obiektów uległo katastroficznej destrukcji. Podstawą zapewnienia kamiennej konstrukcji długotrwałej stateczności jest bowiem odpowiednie dostosowanie metod protekcji do indywidualnych cech geotechnicznych danej skały oraz do lokalnych warunków geośrodowiskowych. Nie zawsze jest to przestrzegane. Problematykę tą przedstawiono na przykładzie kamiennej architektury znanego zespołu turystycznego jakim jest miasto Kazimierz Dolny. Przy zastosowaniu geomechanicznych metod badawczych zanalizowano szczególne cechy odporności oraz podatności opok na długotrwałe procesy deterioracji.

Przeczytaj: cały referatZając Bogusław

Znaczenie podatności połączenia naprawczego w konstrukcjach z materiałów kruchych poddanych obciążeniom termicznym

Importance of deformability of repair connection in the constructions made of brittle materials thermaly loaded

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z naprawą uszkodzonych konstrukcji betonowych wraz z proponowaną metodą naprawy i zabezpieczenia przed dalszą degradacją, związaną z użytkowaniem w trudnych warunkach środowiskowych przy oddziaływaniu chemicznym i termicznym. Proponowana metoda naprawy z użyciem złącza podatnego pozwala na zachowanie długoterminowej trwałości elementów wykonanych z materiałów kruchych, poddanych zmiennym warunkom środowiskowym. Praca zawiera wyniki badań laboratoryjnych. Podana została propozycja zabezpieczenia osłabionych powierzchni betonowych o niskiej wytrzymałości. Zaprezentowane zagadnienie ma istotne znaczenie dla opisu pracy betonu w środowisku agresywnym w szerokim zakresie temperatury. Wyniki badań mogą być wykorzystane przy analizie trwałości zarówno elementów betonowych, jak i ich połączeń.

Przeczytaj: cały referat