Awarie Budowlane 2015 – Mosty i drogi

Spis referatów:

Budziński Bartosz, Sołowczuk Alicja

Stan krytyczny hałasu na terenie MOP typu I

Critical state of noise level on motorway service area type I

Streszczenie:

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowane przy drogach ekspresowych i autostradach stanowią ważną część drogowej infrastruktury. Miejsca te powinny charakteryzować się dużą dbałością o szczegóły, aby zapewnić użytkownikom dróg dobre warunki relaksu i odpoczynku. Jednym z podstawowych czynników zapewniających komfort odpoczynku jest poziom hałasu drogowego na terenie MOP. Zbyt wysoki poziom hałasu drogowego wpływa negatywnie na proces odpoczynku, może także potęgować zmęczenie i rozdrażnienie u kierowców czy pasażerów. Najczęstszym przypadkiem MOP’u budowanego w Polsce jest poszerzony teren przeznaczony na miejsca parkingowe, niczym nieosłonięty od przejeżdżających obok pojazdów. Warunki relaksu dla użytkowników dróg na nieosłoniętych MOP’ach są nieodpowiednie. Autorzy przedstawiają w referacie wyniki badań poziomów hałasu drogowego wykonanych na terenie MOP’u, na którym nie zastosowano żadnych zabezpieczeń przeciwhałasowych i MOP’ach, na których zabezpieczenia takie się znajdują. Porównanie poziomów hałasu drogowego wykazuje znaczną różnicę poziomów hałasu w obydwu ww. przypadkach. Różnica ta nie pozostaje obojętną na kondycję użytkowników, wpływając negatywnie na nich w sytuacji braku zabezpieczeń przeciwhałasowych. Poruszenie problemów urządzeń obsługi ruchu, do których należy zaliczyć MOP’y, jest ważne w świetle faktu ciągłej rozbudowy sieci drogowej w Polsce, tym bardziej, że na wybudowanych drogach ekspresowych i autostradach oddanych do eksploatacji nadal nie wszędzie wybudowano Miejsca Obsługi Podróżnych.

Przeczytaj: cały referatHołowaty Janusz, Wichtowski Bernard

Badania stali dwóch mostów kratownicowych na linii kolejowej nr 273

Testing of steel from two truss bridges on railway line no 273

Streszczenie:

Długotrwałe użytkowanie konstrukcji stalowych obiektów mostowych powoduje niekorzystne zmiany mechanicznych właściwości stali. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie badania próbek materiału pobranego z dźwigarów dwóch mostów stalowych oddanych do eksploatacji w roku 1875 i przebudowywanych w latach 1970 i 1983/84. Wykonano badania chemiczne i mechaniczne dwóch gatunków stali: zlewnej z roku 1875 i niskowęglowej gatunku St3M z lat 1970 i 1983/84.

Przeczytaj: cały referatMańko Zbigniew, Kałuziński Daniel

Katastrofa stalowego kratownicowego mostu drogowego oraz sposób jego odbudowy

The crash of steel truss road bridge and its rebuilding

Streszczenie:

W pracy przedstawiono opis katastrofy stalowego kratownicowego mostu drogowego przez rzekę Bóbr położonego w miejscowości Marciszów (woj. dolnośląskie). Bezpośrednią przyczyną zniszczenia mostu było wjechanie na przęsło ciężarówki o masie przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe, pomimo stojącego przed obiektem znaku ograniczającego przejazd do 3,5 Mg. Ciężarówka o masie około 12,0 Mg razem z konstrukcją przęsła mostu osunęła się do rzeki całkowicie je niszcząc. Podczas katastrofy mostu nikt nie został ranny. Po katastrofie most nadawał się jedynie do rozbiórki. Po trzech latach, jakie upłynęły od zniszczenia mostu przystąpiono do jego odbudowy w formie przęsła zespolonego (stal + beton) złożonego z czterech dźwigarów głównych.

Przeczytaj: cały referatMoncarz Piotr, Bishop Cliff D.

The San Francisco-Oakland Bay Bridge: innovation or blunder?

San Francisco-Oakland Bay Bridge: innowacja czy pomyłka?

Streszczenie:

The project started as a more attractive option than just repairing the 1989 Loma Prieta earthquakedamaged eastern span of the San Francisco – Oakland Bay Bridge. A decision to make the span tougher to seismic challenges than the 1930’s existing one led to a long public debate on the kind of a bridge the San Francisco Bay area, the home of the world famous Golden Gate Bridge deserves. The initial engineering voices (most notably that of T.Y.Lin, a leading U.S. bridge designer of the 2nd half of the 20th Century) advocating cable stayed bridge were slowly drowned in the debate between politicians, public media, and beauty experts. The revolutionary design of self-anchored suspension bridge was supposed to cost some $120 mln more than the $1.5 bln cable-stayed design, a difference not sufficient for the decision makers to abandon the experimental design. The final price at opening of the bridge in 2013 was $6.3 bln and the meter continues ticking as tens of millions in repairs and retrofits are being spent on keeping the bridge as safe and as long-lasting as promised. With this example, the paper discusses the issue of innovation, economy, and professional responsibility when it comes to public service structures built with public funding.

Przeczytaj: cały referatPolak Maria Anna, Walbridge Scott, Lai David, Luckai Jeffrey, Masnavi Alireza

Highway bridges in Ontario, Canada: avoiding structural collapses through assessment, management, and research

Mosty autostradowe w Kanadzie (Ontario). Unikanie zniszczenia konstrukcji poprzez ocenę, zarządzanie i badania naukowe

Streszczenie:

The main contribution to the corrosion of bridges in Canada is heavy use of de-icing salts, which can lead to severe rebar corrosion and girder soffit spalling in reinforced concrete (RC) highway bridge structures. Herein, recent challenges faced by authorities in dealing with corrosion problems in Canadian highway bridges are first discussed, and typical approaches for the assessment and management of these structures are described. A methodology to evaluate the residual strength of spalled RC bridges is then proposed. The basis for the proposed methodology is a modified area concept, which can be used to consider the effects of exposed reinforcement at various locations along the girder length. A multipoint analysis program is developed that employs this concept, along with graphical spalling surveys and structural drawings, to evaluate RC bridge girders. The program is then adapted for a full bridge analysis and to consider other effects of corrosion, such as bar section loss and bond deterioration. A case study bridge is evaluated to show that the developed program offers a viable tool for the rapid assessment of spalled bridge girders to facilitate the prioritization of rehabilitation projects. Lastly, the methodology is tested in a pilot laboratory study.

Przeczytaj: cały referatRucka Magdalena, Wilde Krzysztof

Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych

Methods of ultrasonic diagnostics and their application in concrete bridge structures

Streszczenie:

Celem pracy jest przedstawienie zalet metod diagnostyki ultradźwiękowej zastosowanych do oceny stanu technicznego betonowych elementów w konstrukcjach obiektów mostowych. W artkule została omówiona metoda przepuszczania, która wymaga obustronnego dostępu do badanego elementu oraz metoda młoteczkowa, w której badania są realizowane przy założeniu ograniczenia dostępu do elementu tylko do jednej jego strony. Realizacje badań diagnostycznych zostały zaprezentowane na przykładzie badań wspornika betonowego poprzecznicy mostu łukowego w ciągu obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego oraz sprę- żonej belki strunobetonowej typu T stanowiącej ustrój nośny wiaduktu drogowego mostu nad Autostradową Obwodnicą Torunia.

Przeczytaj: cały referatWysokowski Adam, Howis Krzysztof

Trwałość eksploatacyjna stalowych konstrukcji gruntowo-powłokowych jako mostów ekologicznych

Operational durability of steel soil-shell structures as ecological bridges

Streszczenie:

Z uwagi na budowę i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce (drogi kołowe i kolejowe) zrealizowano i w dalszym ciągu buduje się wiele obiektów inżynierskich związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to m.in. mostów ekologicznych dla zwierząt. Brak wcześniejszej tradycji, niekonwencjonalne przeznaczenie tych obiektów oraz brak odpowiednich zaleceń projektowania, budowy i utrzymania powoduje, że obiekty te budowane są według projektów indywidualnych. Jak uczy praktyka ostatnich lat, zdaniem autorów referatu, rozwiązania projektowe i sposób budowy często powodują uszkodzenia tych konstrukcji w trakcie eksploatacji. Wynika to często z niedopracowania, bądź także pominięcia istotnych dla eksploatacji elementów ich wyposażenia. Według wyników przeglądów tych obiektów, przeprowadzonych przez autorów referatu, można stwierdzić, że zjawisko to ma charakter powszechny. Powoduje to wymierne koszty utrzymaniowe. Celem referatu jest przedstawienie tych problemów (korozja, brak właściwego odwodnienia w tym drenażu, wadliwy sposób konstruowania, itp.), następnie ich analiza i podanie wskazówek odnośnie sposobu rozwiązania tych problemów. Ponadto na zakończenie referatu podany zostanie zakres zaleceń projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt w ciągu linii kolejowych i dróg kołowych, których wprowadzenie do praktyki inżynierskiej autor postuluje od wielu lat, a które mogłoby wyeliminować opisane wcześniej w referacie problemy eksploatacyjne.

Przeczytaj: cały referatMakoto Yanaka, Nowak Andrzej, Hooman Ghasemi Seyed

Corrosion damage for prestressed concrete bridge girders

Uszkodzenia korozyjne betonu sprężonego dźwigarów mostowych

Streszczenie:

The deterioration process includes three stages: diffusion of chlorides, corrosion of steel strands, and cracking/spalling of concrete. The time to initiation of corrosion depends on concrete cover depth, quality of protective coating (if any), and diffusion coefficient. Occurrence of cracks can be very important, as it facilitates the penetration of aggressive chemicals (salt). The diffusion coefficient can be significantly larger for cracked sections (areas) than for intact concrete. For the cracked section under service load, it is taken as an average value with regard to time and area, A 2-D and 3-D models are developed for prediction of the chloride concentration at the surface of reinforcement. The probability of the initiation of corrosion is calculated for representative design cases. Recommendations are formulated for design of prestressed concrete bridge girders, including allowable tensile stress and cover depth for various conditions (i.e. level of exposure to marine environment).

Przeczytaj: cały referatŻółtowski Krzysztof, Drawc Michał, Binczyk Mikołaj

Analiza nośności blachownicowej konstrukcji dźwigara skrzynkowego mostu w czasie nasuwania podłużnego

Steel box girders bridge. Capacity analysis during incremental launching

Streszczenie:

W referacie opisano konstrukcję przęseł mostu drogowego przez Wisłę w Kamieniu (woj. Lubelskie). Wykonawca przewidział montaż konstrukcji przez nasunięcie podłużne ze wspornikiem o rekordowej długości 108 m. W wyniku niedopracowanej technologii nasuwki już w początkowej fazie montażu dźwigary uległy uszkodzeniom polegającym na plastycznym wyboczeniu środników. W referacie opisano alternatywny projekt nasuwki, który został szczęśliwie zrealizowany. W podsumowaniu zebrano ogólne wnioski dotyczące przyczyn pierwotnych niepowodzeń i przemyślenia związane ze zrealizowanym projektem nasuwki.

Przeczytaj: cały referat