Awarie Budowlane 2015 – Referaty Planetarne

Spis referatów:

Benoit Bissonnette

Technical causes of the collapse of de la concorde overpass in laval 

Przyczyny techniczne upadku de la Concorde wiaduktu w Laval

Streszczenie:

On September 30, 2006, part of the Boulevard de la Concorde overpass above Highway 19 in Laval (QC), Canada collapsed suddenly, resulting in serious casualties. The Government of Quebec established a public commission of inquiry (CEVC) to investigate the circumstances of the collapse, to identify its causes, and to make recommendations. The bridge design was characterized by the use of cantilever beam seats, which were at the same time vulnerable to degradation and extremely difficult to inspect. Based on the collected evidence, the collapse was due to the development and growth of a crack in a zone prone to saturation and deterioration located under the upper rebars starting from the beam seat area of the cantilevers. There was consensus among the experts as to the main physical causes of the collapse and agreement on the following points: improper rebar detailing during design; improper rebar installation at the time of construction; and, low quality concrete used for the abutments. Based on the results of the investigation, a series of 17 recommendations were issued by the CEVC.

Przeczytaj: cały referatBrandt Andrzej M.

Trwałość betonu w konstrukcjach związanych z energetyką atomową

Durability of concrete in the structures built for the nuclear energy

Streszczenie:

Trwałość poważnych konstrukcji betonowych jest rozpatrywana zawsze uwzględniając wszystkie warunki ich użytkowania przeważnie z uwagi na wymagania ekonomiczne. W przypadku elektrowni jądrowych trwałość betonu jest ściśle związana z wymaganiami bezpieczeństwa personelu i otoczenia. Beton jest jednym z głównych materiałów w rozmaitych konstrukcjach w elektrowni jądrowej, a także w osłonach w składach materiałów radioaktywnych i w urządzeniach leczniczych. Problem trwałości obejmuje wpływ wszystkich oddziaływań środowiska i powolne procesy wewnętrzne w betonie, a szczególnie studiowany jest wpływ długotrwałego promieniowania na beton w okresie 60. lat i nawet dłużej. W referacie zagadnienie wpływu jonizującego promieniowania na beton jest rozpatrzone na podstawie najnowszych wyników badań i wymagań normowych.

Przeczytaj: cały referatFlaga Andrzej

Rola badań modelowych w tunelach aerodynamicznych w zapobieganiu katastrof i uszkodzeń budowli i konstrukcji spowodowanych wiatrem

The role of model tests in wind tunnels in preventing of disasters and damages of buildings and structures caused by wind

Streszczenie:

W pracy przedstawiono ogólna charakterystykę zagadnień współczesnej inżynierii wiatrowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych w zapobieganiu katastrof i uszkodzeń budowli i konstrukcji spowodowanych wiatrem. Ponadto przedstawiono wybrane badania modelowe zrealizowane w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.

Przeczytaj: cały referatGarbacz Andrzej

Zastosowanie metod nieniszczących w ocenie skuteczności napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504

Application of nondestructive method for assessment of repair efficiency according to PN-EN 1504

Streszczenie:

Zapewnienie skuteczności naprawy wymaga diagnozy stanu technicznego konstrukcji, opracowania właściwego sposobu naprawy oraz kontroli jakości przeprowadzonej naprawy. Najistotniejszym etapem kontroli jakości jest określenie stanu podłoża przed i po przygotowaniu. Właściwe przygotowanie powierzchni betonu jest jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających uzyskanie wysokiej przyczepności materiału naprawczego do podkładu betonowego. Z kolei zapewnienie wysokiej przyczepności jest traktowane jako wyznacznik skutecznej naprawy. Przyczepność zależy od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się zwilżalność, chropowatość podłoża i stopień jego zarysowania w wyniku uprzednio zastosowanej obróbki powierzchniowej. Ta złożoność wpływa również na możliwość zastosowania metod nieniszczących do oceny skuteczności naprawy. Wiele parametrów, np. zbyt duża chropowatość powierzchni podkładu czy obecność mikropęknięć, może mieć istotny wpływ na propagację fali sprężystej w układzie naprawczym, utrudniając nie tylko ocenę przyczepności, ale nawet detekcję nieciągłości w płaszczyźnie zespolenia. W artykule poruszono zagadnienie oceny skuteczności napraw i ochrony powierzchniowej w świetle wymagań normy PN-EN 1504-10. Przeanalizowano możliwość zastosowania metod nieniszczących, w szczególności impact-echo i ultradźwiękowej, do oceny jakości połączenia oraz szacowania przyczepności. Omówiono też geometryczno-materiałowe warunki prowadzenia pomiarów ultradźwiękową metodą powierzchniową. W analizie tej uwzględniono wpływ materiału naprawy i jakości podłoża betonowego (chropowatość i mikrozarysowanie podkładu) na propagację fali sprężystej.

Przeczytaj: cały referatŁydżba Dariusz, Różański Adrian, Sobótka Maciej

Wielofrontalna analiza przyczyn pękania betonów w masywnych konstrukcjach hydrotechnicznych

Multifrontal analysis of the causes of cracking in massive concrete hydraulic structure

Streszczenie:

W artykule omówiono metodę wielofrontalnej oceny i analizy stanu betonów w masywnych betonowych konstrukcjach hydrotechnicznych. Termin „wielofrontalna” użyty został w analogii do wielofrontalnej metody odwracania macierzy rzadkich w zagadnieniach wielkich układów liniowych równań algebraicznych. Omówiono, w sposób skrótowy, metodykę oraz uzyskane główne wyniki dotyczące oceny stanu betonów analizowanego obiektu hydrotechnicznego. Podano możliwe – zidentyfikowane w obliczeniach numerycznych – przyczyny pojawiania się pęknięć w betonach elementów konstrukcyjnych badanego obiektu.

Przeczytaj: cały referatNowak Andrzej S.

Bridges overloaded by heavy vehicles

Przeciążenie mostów od obciążenia wywołanego ciężkimi pojazdami

Streszczenie:

The knowledge of the actual live load is important for a rational management of highway bridges. The forms of damage due to live load include fatigue cracking, formation of pot-holes, excessive vibration and deflection and in extreme cases even a catastrophic collapse. It has been observed that traffic load is strongly site-specific. There are considerable differences in traffic volume and weight of trucks. Recently, a substantial data base has been collected using Weigh-in-Motion (WIM) stations. The objective of this paper is to review the available WIM data and assess the degree damage in highway bridges depending on traffic volume (ADTT) and weight of heavy vehicles. The cumulative distribution function (CDF) of the gross vehicle weight (GVW) is considered separately for different types of vehicles. The live load effects are calculated using influence lines of moments and shear forces for a wide range of span length. The results are plotted on the probability paper for an easier interpretation of the results. For the considered locations, the percentage of overloaded vehicles is determined to facilitate a site-specific comparison. The present study confirmed that for each WIM location, it is possible to pin-point which types of vehicles have a major contribution to bridge damage.

Przeczytaj: cały referatSzer Jacek

Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu

Construction disaster caused by gas explosion

Streszczenie:

Katastrofy spowodowane wybuchem gazu stanowią jedynie 5% wszystkich katastrof, które zaistniały w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, ale ich skutki są niejednokrotnie tragiczne. Liczba zabitych w wyniku katastrof „gazowych” stanowi 14%, a rannych – aż 39% wszystkich tego typu zdarzeń zaistniałych w wyniku ogółu katastrof budowlanych. Niewspółmiernie wysokie tragiczne skutki jakie za sobą niosą sprawiają, że są one obiektem zainteresowania zarówno obywateli, jak i instytucji publicznych. W pracy podjęto próbę analizy przyczyn powstawania katastrof budowlanych na podstawie własnych rejestrów oraz innych informacji.

Przeczytaj: cały referatWalraven Joost

Damage of concrete structures due to aging

Uszkodzenia konstrukcji betonowych pod wpływem starzenia

Przeczytaj: cały referat