Awarie Budowlane 2015 – Referaty sponsorowane

Spis referatów:

Dzięgielewski Piotr

Tymczasowe wzmocnienia konstrukcji obiektów budowlanych wykonywane systemowo

Temporary strenghtening and building retention structures made of system components

Streszczenie:

W artykule przedstawiono przykłady możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów z zakresu techniki deskowań i rusztowań do wykonywania tymczasowych wzmocnień konstrukcji w różnych etapach życia obiektów budowlanych. Omówiono przypadki stosowania rozwiązań bazujących na elementach inwentaryzowanych w warunkach budynków nowo wznoszonych, remontowanych lub rewitalizowanych, z uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Zaprezentowano przykłady użycia standardowych systemów w warunkach zabezpieczenia obiektów w stanach awaryjnych lub po wystąpieniu katastrof.

Przeczytaj: cały referatUchański Łukasz

Wykorzystanie systemów monitoringu strukturalnego dla potrzeb redukcji ryzyka wystąpienia możliwych awarii budowlanych na przykładzie prac prowadzonych podczas realizacji budowy muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Usage of structural monitoring systems for the needs of reduction of potential risks of construction feilures on the example of works performed during construction of World War II Museum in Gdańsk

Streszczenie:

Realizacja projektów budowlanych o wysokim poziomie złożoności, w szczególności inwestycji zlokalizowanych na terenach o specyficznych warunkach gruntowych, niesie ze sobą realne ryzyko wystąpienia awarii oraz katastrof budowlanych. Ryzyko to staje się tym większe im bardziej złożone są struktury glebowe na terenach, na których prowadzone są prace, oraz im bardziej zurbanizowany jest teren, w którym inwestycja jest realizowana. Jeśli weźmie się pod uwagę również otaczające tkankę miejską środowisko, wówczas należy zwrócić uwagę, że przy tak złożonych warunkach każdy czynnik powinien podlegać pełnej uwadze na okoliczność wystąpienia nieoczekiwanych komplikacji związanych z realizowaną inwestycją. W takich okolicznościach rola efektywnego i rzetelnego systemu informatycznego oraz złożonego systemu monitoringu strukturalnego jest kluczowa dla potrzeb zapewnienia odpowiedniego programu zarządzania ryzykiem oraz zakończenia prac konstrukcyjnych w założonym budżecie i przy planowanym harmonogramie czasowym. Ryzyka związane z prowadzeniem skomplikowanych prac konstrukcyjnych przy złożonych warunkach geologicznych powinny być uwzględniane i badane od samego początku realizacji prac, co najefektywniej czynione być może jedynie za pomocą kompleksowego systemu monitoringu strukturalnego wdrożonego od samego rozpoczęcia prac projektowych.

Przeczytaj: cały referatVazquez David, Gutowski Tomasz, Potrzebowski Janusz

Projektowanie i obliczanie wzmocnień konstrukcyjnych z doklejanymi i wklejanymi elementami kompozytowymi systemu Sika® CarboDur®

Design and calculation of structural reinforcements taped and glued composite elements of the system Sika CarboDur®

Streszczenie:

Coraz częstsze stosowanie doklejanych i wklejanych wzmocnień konstrukcji taśmami, matami, prętami i kształtkami z włókien węglowych CFRP wymaga narzędzi wspomagających odpowiednie projektowanie i wymiarowanie. Prostota, funkcjonalność i ciągle wzrastająca liczba tego typu wzmocnień powodują konieczność opracowania programów obliczeniowych coraz to bardzie zaawansowanych, obejmujących różne warunki i jednocześnie przyjaznych dla licznej rzeszy użytkowników. Nowością jest uwzględnienie warunków pożarowych.

Przeczytaj: cały referat